Till senaste kommentaren

EONs elnätshöjning 2024-08-01 aviserad 1 månad i förväg

Det är andra gången på ett halvår som monopolföretaget EON tillåts höja sina elnätsavgifter, nu med ca 700kr/år för en normal villa trots modernt värmesystem baserat på värmepump etc.
Som alltid skyller EON på att pengar till investeringar måste intjänas när elnätet byggs ut för att kunna möta framtida krav. Den halvsanningen har man använt i flera år nu inför varje höjning.
Samtidigt redovisar EON SE en vinst på 31 miljarder för 2023. Samtidigt har man investerat i sammanhanget ynka 18 miljarder i elnäten de senaste 4 åren, d.v.s. i genomsnitt ynka 4,5 miljarder kronor per år. En vinst på 31 miljarder för ett år och en utslagen investering på 4,5 miljarder d.v.s. ynka 14% av vinsten%. Siffrorna visar klart hur nätbolagen missbrukar sitt monopol och ni gör inget åt det.
Lägg ner energimarknadsinspektionen och förstatliga elnäten.
Rune Ericson
Rune Ericson

Kommentarer

 • Hej Rune

  Det finns brister i den nuvarande regleringen som innebär att nätföretagen överkompenseras i förhållande till sina faktiska kostnader. Den huvudsakliga bristen gäller hur nätföretagens anläggningar värderas. Idag värderas anläggningarna med hjälp av nuanskaffningsvärden, det vill säga vad motsvarande anläggningar kostar idag, något som inte återspelar företagens faktiska kostnader. För att komma tillrätta med bristerna i regleringen krävs ändringar i lag och förordning. Dessa ändringar behöver komma på plats så snart som möjligt för att Ei ska kunna genomföra nödvändiga förändringar till nästa tillsynsperiod.

  Ei har beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei:s beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver.

  De problem som vi ser med den metod som används idag gäller bland annat hur nätföretagens anläggningstillgångar värderas. Enligt nuvarande regelverk värderas anläggningstillgångarna utifrån vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa in idag. Ei anser att det historiskt lett till att nätföretagen blivit överkompenserade i relation till deras faktiska kostnader. Anläggningstillgångar borde i stället värderas till verkligt anskaffningsvärde.

  För att ändra beräkningsmetod krävs en lagändring. Om den kommer till stånd kan en ny beräkningsmetod vara på plats till intäktsramsbesluten för perioden 2028–2031. Vi arbetade för att den nya beräkningsmetoden skulle införas till elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027 skulle beslutas, men det visade sig att det inte fanns legala förutsättningar att genomföra förändringen redan då.

  Vi måste förhålla oss till den lagstiftning som gäller, så därför var det inte möjligt att göra förändringen för perioden 2024–2027. Men nu ser det ut som att lagändringar är på gång och vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt, så att vi till nästa fyraårsperiod kan göra de förändringar som vi anser behövs för att få en reglering som både främjar elektrifieringen och är rimlig för kunderna.

  Jag skickar med två länkar om du vill fördjupa dig lite i intäktsramarna samt en nyhet som vi publicerade under våren.

  Intäktsramar elnät och gasnät - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Skickade igår nedanstående mejl till Energimyndigheten. Det visade sig vara fel myndighet, så nu skickar jag det till er.
  Har läst ovanstående inlägg och svar och mitt inlägg rör samma bolag.
  Ditt svar Erika understryker att Rune och jag har helt rätt och att ni håller med om det. Därmed anser jag att det är ert fulla ansvar att se till att bestämmelserna ändras med omedelbar verkan. Vi konsumenter är helt maktlösa, men vi får betala notan.

  Vi är bosatta inom E.ON:s elnätsområde i mellanskåne. Vilket naturligtvis innebär att vi inte kan välja någon annan elnätsleverantör. Om jag förstått det hela rätt så är en av (Energimyndighetens) Energimarknadsinspektionens uppgifter att övervaka att elnätsinnehavarna inte oskäligt höjer avgifterna. Jag tycker att E.ON utnyttjar sin monopolsituation och oskäligt höjer sina elnätsavgifter. De passar dessutom på att höja den fasta abonnemangsavgiften mer än den rörliga för att jag som konsument inte ska ha möjlighet att genom lägre förbrukning kunna påverka min avgift. Det missgynnar speciellt oss som investerat i solceller och därmed sänkt vår elförbrukning. Till saken hör också att de den 1 april sänkt ersättningen för el vi levererar till E.ON med 80 %.
  Nedan ser ni en lista på hur E.ON procentuellt höjt sina elnätsavgifter.
  Datum          Höjning fast avgift    Höjning rörlig avgift
  2022-05-01  10,2                          4,0
  2023-01-01  9,0                             8,0
  2024-01-01  9,4                             9,3
  2024-08-01  6,8                             6,2
  Är det rimligt att höja den fasta avgiften med 40 % och den rörliga avgiften med 32 % på drygt två år? Eller är det så att det är tid för (Energimyndigheten) Energimarknadsinspektionen att ingripa?
  Hälsningar
  Rolf Andréasson
  Rolf Andréasson
 • Hej Rolf


  Ditt elnätsföretag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer en period och mindre en annan period. Det vi på Ei kontrollerar är att företaget inte sammantaget tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot ellagen.

  När nuvarande period löper ut kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna som beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få konsekvenser för nätföretaget. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Ditt elnätsföretag ska kunna motivera sina avgifter till sina kunder. Du kan därför även kontakta ditt elnätsföretag för att få en förklaring av dina nätavgifter.

  Elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Som jag tidigare skrev så måste vi förhålla oss till den lagstiftning som gäller, så därför var det inte möjligt att göra förändringen för perioden 2024–2027. Men nu ser det ut som att lagändringar är på gång och vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt, så att vi till nästa fyraårsperiod kan göra de förändringar som vi anser behövs för att få en reglering som både främjar elektrifieringen och är rimlig för kunderna.

  Det finns brister i den nuvarande regleringen som innebär att nätföretagen överkompenseras i förhållande till sina faktiska kostnader. Den huvudsakliga bristen gäller hur nätföretagens anläggningar värderas. Idag värderas anläggningarna med hjälp av nuanskaffningsvärden, det vill säga vad motsvarande anläggningar kostar idag, något som inte återspelar företagens faktiska kostnader. För att komma tillrätta med bristerna i regleringen krävs ändringar i lag och förordning. Dessa ändringar behöver komma på plats så snart som möjligt för att Ei ska kunna genomföra nödvändiga förändringar till nästa tillsynsperiod.

  Ei har beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei:s beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver.

  De problem som vi ser med den metod som används idag gäller bland annat hur nätföretagens anläggningstillgångar värderas. Enligt nuvarande regelverk värderas anläggningstillgångarna utifrån vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa in idag. Ei anser att det historiskt lett till att nätföretagen blivit överkompenserade i relation till deras faktiska kostnader. Anläggningstillgångar borde i stället värderas till verkligt anskaffningsvärde.

  Läs mer här, Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Du skriver långa svar men undgår skickligt hela tiden att bemöta faktumet att Energimarknadsinspektionen misslyckats gång på gång att sköta sitt uppdrag på ett korrekt sätt. På flera ställen på er hemsida så listar ni ert uppdrag, där det bland annat står:

  "Vi ska också stärka konsumenternas ställning och bidra till att de kan göra medvetna val.".

  Det är ju nästan ett hån att påstå någonting sådant, då konsumenternas ställning har försvagats något otroligt över många år, och valmöjligheterna blivit färre och färre.

  Du skriver i ditt svar här ovan att:

  "Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande."

  Och det är också någonting ni misslyckats med. Det enda ni spenderar er tid på är att formulera långa ursäkter där ni skyller på andra. Det talas om lagstiftning och annat som sätter käppar i hjulen. Ni rycker på axlarna medan monopolistiska företag likt EON tillåts plåga det svenska folket i allt snabbare takt. Nu är det två höjningar redan under 2024. Vad stoppar dom från att tvinga tre höjningar nästa år? Inte ni på Energimarknadsinspektionen i alla fall. De gör rekordvinster och ljuger om hur stort behovet för investeringar är medan de samtidigt i verkligheten bara investerar en bråkdel av sina vinster, resten går rakt ner i industrialisternas fickor. Det är deras ärenden ni går, trots att ni uppger er för att verka för att stärka konsumenternas ställning.

  Gång på gång så rapporteras det om hur Eon missbrukar sitt monopol samt hur mycket de svenska hushållen tvingas lida, och trots det så gör ni ingenting alls mer än att komma med tomma ursäkter. Läget är akut, och det ni säger att ni inte kan göra någonting fören 2028. Det är skamlig, och en patetisk nivå av inkompetens. Att ens ha fyra års väntetid i tider som dessa är helt otroligt. Fyra år av flera höjning per år och så kanske ni inte ens får till en ändring 2028. Hur tänker ni? Släpp eran byråkrati från 60-talet och agera nu när läget är akut.

  Då ni är en statlig myndighet så betalas era löner av svenska folkets skattepengar, och trots detta så spottar ni dom i ansiktet. Vad är poängen med er myndighet? Läget är akut och handling krävs. Vid 2028 så kommer säkert elpriserna vara 1000% dyrare med höjningar flera gånger om året.

  Ni talar vagt om ny lagstiftning, givetvis passar EON på att suga ut så mycket som möjligt innan en sådan då träder i kraft. Ni är hela tiden steget efter.

  Skamligt. Jag förstår inte hur man kan arbeta på er myndighet och sova om nätterna. Ett totalt haveri och svek mot svenska folket under en alldeles för lång tid. Som Rune Ericson skriver innan så borde Energimarknadsinspektionen läggas ner. Ni gör ju ingenting för att förbättra situationen. Hur många år i rad har det varit nu där elmarknaden blivit sämre och sämre för svenska konsumenter? 10? 20?
  Martin
 • Hej Martin

  Tack för ditt meddelande.

  För information om hur elnätsregleringen fungerar se mina tidigare svar.

  Ei arbetar på uppdrag av regeringen och har du synpunkter på myndighetens uppdrag ska du vända dig till de beslutsfattande politikerna.

  Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av myndigheten kan du skicka en anmälan till JO, JO-anmälan - JO - Riksdagens Ombudsmän

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Varför har ni döljt detta inlägget på konsumentforumets startsida? Känns lite märkligt att inte vara transparenta, speciellt när det är uppenbart att ni går EONs ärenden och inte konsumenternas.
  Martin
 • Hej Martin

  Inlägget är synligt för alla besökare, men på forumets startsida så syns ett begränsat antal inlägg. Om du går in i kategorin elnät så ligger inlägget högst upp. 

  Som jag tidigare skrev så måste vi förhålla oss till den lagstiftning som gäller, så därför var det inte möjligt att göra förändringen för perioden 2024–2027. Men nu ser det ut som att lagändringar är på gång och vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt, så att vi till nästa fyraårsperiod kan göra de förändringar som vi anser behövs för att få en reglering som både främjar elektrifieringen och är rimlig för kunderna.

  Det finns brister i den nuvarande regleringen som innebär att nätföretagen överkompenseras i förhållande till sina faktiska kostnader. Den huvudsakliga bristen gäller hur nätföretagens anläggningar värderas. Idag värderas anläggningarna med hjälp av nuanskaffningsvärden, det vill säga vad motsvarande anläggningar kostar idag, något som inte återspelar företagens faktiska kostnader. För att komma tillrätta med bristerna i regleringen krävs ändringar i lag och förordning. Dessa ändringar behöver komma på plats så snart som möjligt för att Ei ska kunna genomföra nödvändiga förändringar till nästa tillsynsperiod.

  Ei har beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei:s beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver.

  De problem som vi ser med den metod som används idag gäller bland annat hur nätföretagens anläggningstillgångar värderas. Enligt nuvarande regelverk värderas anläggningstillgångarna utifrån vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa in idag. Ei anser att det historiskt lett till att nätföretagen blivit överkompenserade i relation till deras faktiska kostnader. Anläggningstillgångar borde i stället värderas till verkligt anskaffningsvärde.

  Läs mer här, Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Ei arbetar på uppdrag av regeringen och har du synpunkter på myndighetens uppdrag ska du vända dig till de beslutsfattande politikerna.

  Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av myndigheten kan du skicka en anmälan till JO, JO-anmälan - JO - Riksdagens Ombudsmän

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • https://sverigesradio.se/play/artikel/8691447

  Uppmanar alla att anmäla till alla möjliga instanser!

  Liknar Bokföringsbrott likt Botkyrka och reseskandalen!

  1 jan körde Eon snyftbrevet! 1 aug samma snyftbrev!

  Folk är dumma på riktigt om ni tror att ni kan fixa klimatet genom att höja avgifterna, Solen gör att vi kan bo på denna planet, högre c02 ger mer grönt, c02/temp kurvorna följer varandra och vi kan ej ändra på det!

  Detta är anledningen till alla höjningar https://sverigesradio.se/play/artikel/8691447

  Folk som köper elbilar, solceller och batterier får göra det för egna skattade pengar!

  Allmänna skattemedel ska inte finansiera/subv lyxkonsumtion av elbilar osv. Pissdåliga allmänna pensioner/akassa och sen öser man skattepengar utan inkomstprövning till höger och vänster.

  Varför behövs ett starkare nät om nu fler blir självförsörjande när solen lyser? Logiken är skev.

  Du kan inte producera mer än din huvudsäkring tål. Hjälper solceller att stabilisera nätet eller inte!?

  Fille
 • Svar till Erika Axelsson från Rune Ericson, trådens upphovsman.
  Jag har tagit del av ditt svar, förstått, och vet även att ni vid tidigare försök förlorat i rättslig instans mot jättarnas höjningar och horder av jurister. Inte lätt när motståndaren har obegränsade resurser och inget att förlora. Likväl anser jag att EI lamt accepterar politikernas ovilja att ta tag i en som du beskriver fullständigt unik värderingsprincip av fasta tillgångar hos nätbolagen i syfte att blåsa upp investeringsbehovet i kronor och ören. Inga andra företag kan obehindrat göra så utan att revisorerna sätter stopp. I övriga ekonomin skrivs fasta tillgångar ned med ålder och slitage men för monopoljättarna gäller tydligen inte normala ekonomiska regelverk. Som liknelse skulle jag som privatperson enligt samma princip t.ex. kunna kräva en ny värmepump av försäkringsbolaget om den gamla havererar vilket vi alla vet aldrig kan ske utan åldersavdrag etc.
  Nej Erika, vad jag tycker är ynkligt är att ni inte kliver upp på barrikaderna och strider för dem ni är satta att skydda. Ni sitter snällt i båten och väntar på nästa chans 2027. Vad är det som säger att bolagen inte utgår med segern igen. I flata Sverige finns det tyvärr numera bara ett sätt att få till ändring i dylika fall. Ställ till med väsen i allsköns media genom att berätta hur det ligger till enligt er uppfattning. Det enda sättet att få våra skotträdda politiker att agera är att deras otillräcklighet blir publikt. Strid offentligt för oss monopoloffer istället för att sitta tysta och vänta, även om det inte blir populärt hos er arbetsgivare. Sådant kallas integritet, en bristvara i Sverige numera.
  Rune Ericson
  Rune Ericson
 • Samma tjänst till olika pris - effekterna av EI's så kallade "naturliga" elnätsmonopol (dvs motsatsen till konkurrens som medför pris- och servicegradskillnader). Det kan vara så att EI inte myntat begreppet naturligt monopol, men de verkar åtminstone göra sitt bästa för att inte gunga båten eller skydda konsumenterna.

  Bl.a. Ellevio tillhandahåller samma tjänst till samma avgift oavsett var in landet de agerar. EON har tre elnätsområden (Norr, Stockholm, Syd) som inte mappar 1:1 mot elområdena SE1-4. Så vi i Örebro-trakten (SE3) har samma nätavgifter (Syd) som SE4.

  Så här ser det ut kring Örebro efter E-Ons aviserade pris"justering". Avser enbart fasta avgiften men även den rörliga har höjts med 7%.  Kan EI adressera detta? Om inte annat förmå EOn att mappa sina elnätsområden med elområdena?

  Tomas
 • Hej Rune,

  Den svenska förvaltningen vilar bland annat på legalitetsprincipen. Detta innebär att vi som myndighet måste ha stöd i rättsordningen för åtgärder som vi vidtar. Legalitetsprincipen ska skydda mot nyckfull och godtycklig maktutövning. Vad gäller regleringen av intäktsramar måste vi som myndighet förhålla oss lagregler som är gällande vid beslutsfattandet.

  Energimarknadsinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet och lyder därmed under regeringen, i ett subordinationsförhållande. Regeringen styr myndighetens uppdrag, där myndigheterna bland annat utgör ett medel för att förverkliga regeringens politik. Energimarknadsinspektionen vilar under Klimat- och näringslivsdepartementet, dit man kan skicka in politiska synpunkter.

  Som myndighet påverkar vi utvecklingen av författningar på olika nivåer, exempelvis genom att utföra regeringsuppdrag och där föreslå författningsändringar samt genom att lämna remissyttranden vad gäller olika lagförslag. Inom de områden där vi har delegerats normgivningsmakt genom författning (lagar och förordningar) utvecklar vi även regler i form av föreskrifter. Vad gäller regleringen av intäktsramar ser vi ett behov av att utveckla metoden. För att ändra beräkningsmetod krävs en lagändring. I mars 2022 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över regelverket. Utredning är nu klar och har än så länge resulterat i SOU 2023:64, men hann alltså inte leda några lagändringar innan beslutet om den nu gällande perioden för intäktsramar. Du hittar utredningen på regeringens webbplats: Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät - Regeringen.se. Det finns förslag på lagändringar till 2025, vilka skulle kunna påverka hur intäktsramar ska beräknas för perioden 2028–2031. Ei fortsätter arbetet med att ta fram en ny metod för el- och gasnätsreglering. Bland annat läggs särskilt fokus på metoden för att värdera nätföretagens anläggning, parametrar i kalkylräntan och incitamenten i regleringen.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen
 • Hej Tomas,

  Uppfattar din fråga som att den gäller E.ON. harmoniserande av sina avgifter i tre olika elnätsområden (ett i södra Sverige, ett i norra Sverige och ett i Stockholmsområdet). Bakgrunden är att ellagen ändrades juli 2022 så att det numer är möjligt att samredovisa elnätsområden som även ligger geografiskt långt ifrån varandra, även i olika elområden. E.ON. ansökte om samredovisning av de tre nämnda elnätsområdena och Ei beslutade om ett godkännande av detta i september 2022.

  Samredovisning innebär att en enhetlig elnätsavgift ska införas successivt och tillämpas fullt ut senast 1 januari 2028. Med en enhetlig elnätsavgift avses att indelning i kundkategorier och tillämpning av taxor ska ske på samma sätt inom de tre olika elnätsområdena. Detta kommer innebära en förväntad höjning med 26% av avgiften i ett av elnätsområdena, medan i ett annat av områdena förväntas en sänkning om 17% av avgiften (i förhållande till de nivåer som gällde då beslutet fattades).

  Du hittar beslutet i vårt e-diarium, ärende 2021-102414.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen
 • Hej Emil.

  Jag försökte med illustrationen påvisa hur snett det blivit med elnätsavgiften (främst där tyskägda (någonstans i bolagsorganisationen åtminstone) E.ON. är involverat i elnätet i Sverige), tack vare/trots regleringar/lagar/regler. Jag hyser inget agg mot tyskar eller tyska ägare - jag förstår att de köpt på sig ett, av lagrummet skyddat monopol med garanterade intäktsramar. Väl investerade pengar! Bara att gratulera.

  EI's godkännande och ändringen av ellagen har lett till att jag, och vi i Örebrotrakten, numera betalar dubbelt så mycket som mina/våra grannar (i byn på andra sidan vägen) då jag råkat ha oturen att drabbats av att ha E.ON. som nätägare. Av någon anledning kan andra elnätsleverantörer i området hålla nere sina priser till dryga hälften av vad E.ON. kan. Samma tjänst till helt olika pris således.

  När jag talat med tjänstemän/kvinnor på EI så har jag fått till svar att man inte gör konsekvensanalyser (annat än huruvida man följer EUs regler till punkt och pricka) av sina beslut, så med min illustration vill jag påvisa konsekvensen av EI's beslut och hur sluga bolag utnyttjar detta med EI som stöd (indirekt eller direkt låter jag vara osagt).

  Kanske kan jag med detta inlägg väcka en tjänstemans intresse till liv så att vi konsumenter/medborgare/skattebetalare har någon som står på vår sida/företräder oss. Illustrationen visar på en av konsekvenserna av tjänstefolk på EI's beslut.

  Och jag tolkar ditt svar som att jag kan förvänta mig en ytterligare höjning om 26% (från 591 kr/mån till 745 kr/mån) då EON valt att placera Örebro i elnätsområde Syd trots att vi befinner oss i elområde SE3. Med EIs stöd och goda minne.

  Allt gott!
  Tomas
 • Hej Tomas,

  För förtydligande befinner sig Örebro inom E.ON:s redovisningsområde syd (REL00615). Där ska en maximal samlad justering av tariffen fram till 1 januari 2028 ske med -2%, i jämförelse med tidigare.

  Vad gäller konsekvensanalys kring samredovisning hänvisar jag till Ei:s rapport Ei R2012:05 Utjämning av elnätstariffer konsekvenser för kunder i glesbyggd och i tätort.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.