Till senaste kommentaren

Får vi överföra solenergi mellan flerbostadshus?

Energimarknadsinspektionen (Ei) får många frågor från bostadsrättsföreningar om solenergi. Frågorna gäller om det krävs koncession (tillstånd för elnät), för ett nät som leder solenergi mellan föreningens flerbostadshus.

Svaret på frågan är: Om ledningsnätet överför solenergi mellan flera flerbostadshus krävs nätkoncession. Ledningar som ligger på eller inom en byggnad räknas dock som icke koncessionspliktiga nät (IKN) och behöver därför inte en nätkoncession för att få användas.

Huvudregeln är att elnät kräver tillstånd
I ellagen framgår det vilka krav som ställs på den som vill bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. Huvudregeln är att det krävs en nätkoncession (ett tillstånd) för att få bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. Tillstånden innehas i princip alltid av ett elnätsföretag som ansvarar för att överföra el till sina kunder.

Vissa ledningar är undantagna och kräver inte tillstånd
Vissa typer av ledningar får man dock bygga, utan stöd av ett tillstånd från Energimarknadsinspektionen. Dessa ledningar kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Det är regeringen som, genom en särskild förordning, har meddelat vilka ledningar som är undantagna från kravet på nätkoncession.

Av 5 § förordningen framgår det att ledningar som ligger på eller inom en byggnad får byggas och användas utan tillstånd. Det betyder bland annat att det är tillåtet att bygga solceller på ett hustak och att förbruka den producerade solcellsenergin inom byggnaden. Undantaget i 5 § gäller bara för ledningar på eller inom en enda byggnad. Ledningar som är till för att överföra el mellan flera byggnader är därför tillståndspliktiga.

Det betyder att det inte är tillåtet för en bostadsrättsförening att bygga ett eget ledningsnät för att dela solcellsenergi mellan flera byggnader.

Förslag på ändrad lagstiftning
Under 2018 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över regelverket om nätkoncessioner. Under 2019 överlämnade utredningen betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) till regeringen. Där föreslås att ett nytt undantag ska införas som möjliggör överföring av förnybar elproduktion mellan anläggningar och byggnader, inklusive flerbostadshus.

Det återstår därför att se om och när det föreslagna undantaget införs. Fram till dess gäller den nuvarande lagstiftningen där det inte är tillåtet att överföra energi mellan byggnader. Det är Ei som utövar tillsyn över att lagstiftningen följs. Om det finns en misstanke om att det har byggts ett ledningsnät som inte omfattas av förordningen så kan man anmäla det till Ei som då kan öppna ett tillsynsärende.

Kontakta oss
På Ei:s webbplats kan du läsa mer om IKN och förordningen. Om du har frågor får du gärna kontakta oss via registrator@ei.se eller på telefon 016-16 27 00.


Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Elmarknadsinspektionen,
  På temat ovan kommer här en följdfråga. Om det på tomten för en elnätsansluten bostad finns komplementbyggnader som förråd, tvättstugor och garage. Ska dom ha egen elnätsanslutning eller får det överföras el mellan den elnätsanslutna bostadshuset och komplementbyggnaden utan koncession?

  Vänligen Jonas
  Elvin
 • Hej,

  Tack för din fråga till oss på Energimarknadsinspektionen.

  Enligt förordning 2007:215 så är §6 tillämplig på det du beskriver.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.