Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei?

Flera elnätsföretag har den senaste tiden meddelat att de höjer elnätsavgiften. Är det verkligen tillåtet med så stora höjningar och vad gör egentligen Energimarknadsinspektionen (Ei)?

Det korta svaret på frågan är att elnätsföretagen har rätt att höja sina avgifter – så länge som företagets intäkter håller sig under det maxtak (intäktsram) som Ei beslutat om. Ei anser dock att nuvarande lagstiftning och beräkningsmetod gör att maxtaket blir för högt. Det i sin tur gör att elnätsföretagen kan ta ut högre elnätsavgifter av sina kunder än vad som är rimligt.

Det finns flera förklaringar till att elnätsavgifterna höjs, bland annat den allmänna prisökningen och höga räntor. Men Ei ser ett stort behov av att lagstiftningen ändras. Det är viktigt att företagen får täckning för sina effektiva kostnader och investeringar och därtill en rimlig vinst, men inte mer. För att ändra beräkningsmetod krävs en lagändring och regeringen har utsett en särskild utredare för att se över reglerna om de avgifter som elnäts- och naturgasföretagen tar ut. Mer om utredningen finns att läsa på regeringens webbplats: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

Mer information om hur Ei arbetar arbetar med elnätsregleringen finns i denna artikel på vår webbplats.

Uppdatering 8 april
Nu har Ei beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei:s beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men Ei anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver.
Läs hela artikeln här.

Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.