Slopad reduktion av elnätsavgifter för småskaliga produktionsanläggningar

Enligt bestämmelser i ellagen ska ägare av en produktionsanläggning, till exempel en solcellsanläggning, som producerar mindre än 1 500 kW få en reducerad nätavgift för att mata in el på nätet. Små anläggningar som uppfyller vissa kriterier befrias helt från nätavgifter för inmatning av el. Men en reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Ei:s bedömning är därför att de här bestämmelserna inte är förenliga med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser. Elnätsavgifterna får alltså inte längre reduceras.  

Hur påverkar det här villaägare med solceller på taket?
Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Den som ger upphov till en kostnad ska också betala för den så att kostnaden inte belastar andra nätanvändare, till exempel i form av högre elnätsavgifter.

Merkostnaden för den som äger anläggningen kommer att variera beroende på nätföretag, precis som avgifterna i uttagsabonnemanget gör. För en mindre solcellsanläggning på villatak bedömer Ei att kostnadsökningen kan vara begränsad, så länge man har samma säkringsnivå för inmatning och uttag. Det kan variera från några hundralappar till några tusenlappar per år. Men det är generellt stor spridning mellan nättariffer, så merkostnaden kommer att variera mellan olika nätområden. För anläggningar med produktionssäkring, där säkringen för inmatning är större än för uttag, kommer elnätsföretagen sannolikt att behöva göra större kostnadspåslag eftersom den nätkapacitet som används för inmatning är större än den för uttaget.

Solcellsanläggningar bedöms fortsatt generellt vara lönsamma även om nätavgifterna inte får reduceras, men man måste räkna utifrån de specifika förutsättningarna för anläggningen. Det är också fortfarande tillåtet med stöd så som skattereduktion för grön teknik och rotavdrag. Ei har inte bedömt att solcellsanläggningar inte ska ha stöd eller särskilda incitament, Ei har bara kommit fram till att den reduktion av nätavgifter som anges i ellagen inte kan tillämpas.

Läs mer om det här på vår webbplats:
Ei:s bedömning: Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen
Frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.