E.ON höjer elnätsavgiften

Hej!
Vad jag förstått skall en prishöjning av elöverföringspriset vara skälig, objektiv och icke diskriminerande.
Hur kan det vara skäligt att höja elöverföringspriset över 10% med hänvisning till att elpriset varit högt sista tiden? Det sliter väl inte mer på ledningarna för att elpriset är högt?

"Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla.
Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad."
Lars Sandberg

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Nätföretag får köpa in el för att täcka sina nätförluster (3 kap. §1a andra stycket ellagen) och det är på detta sättet som elpriset påverkar nätverksamheten. Detta är alltså en kostnad de får täckning för i intäktsramsregleringen (en opåverkbar kostnad enligt vår föreskrift 2 § EIFS 2019:2).

  Här kan du även läsa E.ONs förklaring till varför de höjer sina tariffer.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Eon hänvisar på sin egen hemsida https://www.eon.se/el/elnat/avgift till ökade kostnader drivet av ökade nätförluster p g a ökad elhandelspriser.
  Ökade nätförluster borde uppstå när överföringen/förbrukningen ökar, inte p g a av att elhandelspriserna ökar.
  Ökade elhandelspriser borde tvärtom (om marknaden fungerar) leda till lägre förbrukning och därmed lägre nätförluster och i så fall i förlängningen lägre kostnader för Eon.

  Som konsument känns det som vilseledande information!
  Eon har heller inte efter förfrågan kunnat/velat ge en tydligare förklaring på hur ökade elhandelspriser driver kostnaderna för dem.

  Nätbolagens vinstmarginaler och juridiska tvister om att öka intäktsramsregleringen skapar inget förtroende när Eon nu höjer priserna med 10% och så sent som i augusti 2021 höjde med 3%.
  Urban Bärring
 • Då var det daggs igen, Eon ska visst höja sina nätavgifter och har nyss fått en slant från staten för höga elpriser, så klart att de passar på att höja ca 10% för nu finns en slant att hämta hem och skicka utomlands.
  Alla nät som Eon har köpt upp har som i regel medfört en fördubbling av nätavgifterna, ett exempel på detta är Kramfors där kommunen sålde nätbolaget till Eon.
  Att överföringsavgiften är högre än ett fast 3 årigt elpriss/ Kwh är för mig en gåta, den ska ju reglera förlusterna i nätet.
  TRÅDARNA GLÖDER men det ligger snö på dem under vintern.
  Bor själv 4 km från ett kraftverk.
  Fortsätter det så här så är det daggs att se sig om efter att bli självförsörjande på något vis, frågan är hur?
  Betalar med skatter och avgifter ca 4 ggr mer för dessa än strömmen är det rimligt.

  Leif Svensson
 • Jag har fått en höjning på 13 procent för abonnemangsavgiften och 14 procent för elöverföringsavgiften 2,10 kronor. Jag har väldigt svårt att tro på att de ökade kostnaderna för förluster i Eons nät skulle motsvara denna jättelika prishöjning. Men det är klart att om förlusterna motsvarade 1,4 procent av Eons totala kostnader förr och priset på el tiodubblats så får man väl ihop den kalkylen.

  Jag borde då få motsvarande kompensation för den el som mina solceller levererar till nätet. Kompensationen är på senaste fakturan 2,92 öre per kWh. Det går såklart inte att räkna procentuellt, Eon har ju höjt överföringsavgiften per kWh med 2,10, så rimligen bör jag få lika mycket.

  Helt omotiverat höjs ju även den fasta abonnemangsavgiften, vilken står för mer än hälften av mina kostnader hos Eon (skatt borträknat). Rimligen borde jag som elleverantör få kompensation även för detta, och då något mer än 2,10 öre per kWh.

  Och om elpriserna framöver normaliseras så bör ju Eon sänka sina avgifter igen i motsvarande mån.
  Karl Trollborg
 • Har haft en lång dialog med EON. De slingrar sig kraftigt. Elnätsförlust kan ge en viss rätt att höja avgiften på överföringen, men jag förstår inte hur det påverkar den fasta kostnaden. I mitt brev motiverar de allt med Ukraina, men när man skrapar på dem så är det "ökade kostnader för underhåll av ledningar" som delmotivering. Det kan inte vara korrekt att dra in det i Ukraina-motiveringen.
  Anders
 • ang Eons överföringsavgift 68öre/kw Falkenberg 11,2 öre/kw  Öresunds kraft 20 öre/kw Är Eons nät i så dåligt skick att de läcker ut så mycket mera energi i tomma intet. Då bör nog berörd myndighet överväga tvångsförvaltning av Eons nät eller ev återkalla deras koncession.
  Christer Pettersson
  christer pettersson
 • 1.EON:s HÖJNING AV ELÖVERFÖRINGSAVGIFTEN
  Den som läser EON:s information till konsumenterna får märkligt nog egentligen ingen förklaring till sambandet mellan högre energipriser och den kraftiga höjningen av elöverföringsavgiften om, i mitt fall, 14,1 %.

  Låt vara att det finns rätt till höjning p.g.a. av att energi (som nu blivit dyrare) "försvinner" på vägen och måhända att den i så fall kan motivera en viss höjning. Informationen är emellertid klart bristfällig, vilket EON borde kunna ta till sig.

  Efter höjningen av nämnda avgift motsvarar emellertid elöverföringsavgiften, 17 öre per kWh i mitt fall, nästan samma procentsats (ca 18,3) av mitt pris per kWh från elleverantören under mars 2022. Utan närmare kännedom om hur stor andel av energin som normalt "försvinner" på vägen förefaller den avgift som EON beslutat ska tas ut alltför högt beräknad.

  Jag förutsätter därför att Energimarknadsinspektionen snarast genomför en granskning av höjningen av nämnda avgift.

  2. EON:s HÖJNING AV ABONEMANGSAVGIFTEN
  Vad som däremot framstår som märkligt och där det dessutom inte någonstans finns någon förklaring till är varför även abonnemangsavgiften samtidigt höjs kraftigt, med i mitt fall 14,2%.

  Enligt min uppfattning och eftersom skälen för detta helt saknas förutsätter jag att Energimarknadsinspektionen snarast genomför en granskning av höjningen av sistnämnda avgift.

  3. DET ÄR PÅKALLAT MED EN ÖVERSYN AV REGELVERKET FÖR PRISSÄTTNING PÅ ELMARKNADEN OCH TILLSYNSMYNDIGHETEN BEHÖRIGHETER OCH BEFOGENHETER
  EON har, sedan de genom inköp av en stort del av de svenska elföretagen, blivit en av de största aktörerna på vad som numera utgör en oligopolmarknad, med olika motiveringar och under en lång tid nu höjt sina avgifter till slutkonsumenterna med över 100 procent. Under samma tid har vinsterna som överförs och delas ut till ägarna, med undantag för vissa år, ständigt stigit. Oligopolföretag verkar som är väl känt i första hand för ägarnas bästa.

  En omedelbar översyn av hela avgiftssystemet och tillsynsmyndighetens agerande/icke agerande samt regelverket för elöverföringsbolagen synes vara på plats.

  Eftersom initiativ till sistnämnda nog inte kommer att komma från oligolföretagen på denna marknad vädjar jag till Energimarknadsinspektionen att initiera en sådan översyn, genom att ledningen med stöd av efter egen utredning konstaterat vederhäftigt material kontaktar vederbörligt departement härom.


  Dag Eckerberg
 • Hej Dag,

  Vi granskar inte enskilda höjningar av elnätsavgifterna, intäktsramarna regleras i fyraårsperioder.

  Du hittar utförlig information om regleringen av elnätsföretagens intäktsramar på vår webbsida.

  Myndigheten arbetar på uppdrag av infrastrukturdepartementet. Om du har synpunkter på myndighetens befogenheter och behörigheter bör du kontakta departementet.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Det verkar uppenbart att inspektionen företräder eon och inte konsumenterna. Hur skapar. I som drabbas av detta en talan hos departementet? Kan vi få gehör via ngn intresseorganisation som Villaägarna eller Hyresgästerna?
  Anders
 • Hej Ann

  Eons prishöjning verkar helt orimlig i förhållande till förutsättningarna. Ett bolag som Mälarenergi har totala transmissionsförluster i nivån 3 procent, rimligen har e.on något liknande. Transmissionsförluster är rimligen en mycket liten del av kostnaden för ett elnätsbolag. Att då höja det total priset med i storleksordningen 14 procent blir orimligt. Rimligen måste Energimarknadsinspektionen ha medel att stoppa detta.

  Jag återkommer till frågan om den nätnytta jag levererar genom att producera solel hemma i en Stockholmsförort. Jag har inte fått någon höjd ersättning från Eon för detta, men borde ju självklart få det eftersom deras förluster minskar då min el ju levereras med väldigt kort avstånd till mina grannar och Eon slipper transportera just den elen från Norrland, eller var den nu produceras.

  Rimligen måste dessa två system gå i takt, Eon ska inte kunna höja priset för ökade transmissionesförlusteroch samtidigt inte betala ut ökad ersättning när jag minskar deras transmissionsförluster.

  Karl Trollborg
 • Hej Anders,

  Villaägarnas riksförbund erbjuder rådgivning till sina medlemmar.

  Kontaktuppgifter till infrastrukturdepartementet hittar du här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej Karl,

  Nätnyttan beräknas utifrån hur stor kostnad nätbolaget undviker tack vare den el som du som producent matar in på nätet. Det är alltså inte jämförbart med vad det kostar att förbruka el. Till exempel minskar inte nätföretagets kostnader för att äga, underhålla och reinvestera i nätet vid produktion, snarare tvärtom.

  Vid en eventuell tvist mellan elproducenten och elnätsföretaget prövar Ei ersättning enligt en schablonmetod. Skicka då en skriftlig begäran om prövning till oss.

  Du hittar mer information om detta på vår webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur kan det komma sig att EON har mycket högre överföringsavgift om man gämnför Kramfors (eon) och Härnösand (Hemab), det är kommuner som gränsar till varandra.
  Att Eon gör investreringar är väl ganska naturligt, och det torde ha betalats in tillräckligt för att täcka den kostnaden för de har ju inte gjort nägot åt nätet på drygt 20 år.
  Nu är det hög tid att stat och kommun går in och köper tillbaka våra produktionsanläggningar och elnät, jag har inga problem med att vinster och skatter kommer till någon nytta i vårt samhälle.
  Kan inte EI ta tag i detta. 
  Att vi svenskar har varit så dumma och har tittat på när våra naturresurser har kommit i besittning av utlänska bolag har jag svårt att begripa, Eon, Fortum, Statkraft, Kinesiska statsägda bolag, tack Anders Sundström (S) och Fredrik Reinfelt (M) för detta.
  Kan inte förstå att de i söder klagar på höga elpriser, ni har själva gjort detta val flera gånger, i alla fall vart 4år.
  Leif Svensson
 • Hej Leif,

  Det stämmer att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  De grundläggande principerna är dock lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Du hittar information om regleringen på vår webbsida.
  Du kan också läsa om elnätsavgifter i det här inlägget Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Ja men då var det dags för en höjning ännu en gång av dem (Eon fr.o.m. 1/1-23)! Nu gick mitt abonnemang (20A) upp från 612,5 till 667,5. Detta efter en höjning i våras/somrar från 556,25 till just 612,5. Samtidigt höjs Elöverföringsavgiften från 24,25 till 26,45 öre/kWh. Innan första höjningen låg den på 22,05.

  Jag bor i Elområde Syd, har bott i huset sedan November förra året och har redan fått inte bara en (1), utan två (2) prisökningar inom lite över ett år. En ökning från 556,25 till 667,5. Alltså en ökning med ca. 20%. Och det tycker ni på EI är fullständigt acceptabelt???

  Det roliga är att i båda fallen har höjningarna kommit i samband med att både förra och nuvarande regeringen har presenterat och/eller gett elstöd till svenska konsumenter. M.a.o. så tar de pengar som tillhör oss och fyller på kassakistan.

  (Parantes: jag jämför med kollegor och vänner som har andra elnätsleverantörer och de har inte de priserna även efter ev. höjningar! EON-kunder verkar ligga i topp vad gäller avgifter. Horribelt...)

  VAD GÖR EI? Inte ens en notis om det på framsidan... Fick vaska fram den här tråden från årets förra ökning för att skriva! Fruktansvärt. Och det är heller inte så att det står mig fritt att välja elnätsleverantör (naturligt monopol, buhu) utan jag är fast här, med Eon och får gilla läget! VAD gör ni på EI, på allvar? För vi bli skinnade och ni bara skriver förberedda svar om er allmänna funktion. Hur tillåts det ökas priser hej vilt utan att ni reagerar? Och om det nu skylls på elnätets belastning och jada jada jada så vill jag se ER, ni på EI, jaga en prissänkning närhelst läget har stabiliserat sig. Önsketänkande jag vet... dumt av mig att föreslå något så dumt som att ni ska värna om de svenskaelkonsumenterna.
  DG
 • Hej DG,

  Ei reglerar elnätsföretagens intäkter genom att fastställa ett tak för de sammanlagda intäkterna för fyra år i taget. Vi beviljar då intäkter som täcker drift, underhåll och vinst.

  Utöver intäktsramarna som Ei reglerar så ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt som redan beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste motsvara de kostnader som nätföretaget har för just denna kundkategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder. Företaget får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att företaget inte får ta någon hänsyn till från vilket leverantör den överförda elen kommer.

  Om du anser att elnätsavgiften är för hög så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt elnätsföretag. Be dem förklara varför elnätsavgiften ligger på den nivån som den gör eller varför den har höjts. Ofta beror det på investeringar och förändringar som förbättrar leveranskvaliteten och ökade kostnader på grund av det rådande marknadsläget.

  Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E.ON (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den perioden. Så länge E.ON håller sig inom den ramen så är höjningarna tillåtna.

  Enligt ellagens bestämmelser, ska alla avgifter vara skäliga. Ei har beslutat om enskilda intäktsramar för varje företag, som sträcker sig över fyra år. Intäktsramen är en beräkning på hur mycket E.ON får ta ut av alla sina kunder, gemensamt. Denna intäktram måste E.ON ha hållit sig inom när intäktsperioden (2020-2023) är över.

  När intäktsperioden är över kontrollerar vi att elnätsföretagen har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift, eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

  Du kan läsa mer om regleringen och beslutet om intäktsramarna på vår webbsida.
  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Tidigare svar från EI, ovan på inlägg ang nätavgifter: "...Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter. ".

  Kan EI informera om vilken avkastning som ni tillåter, var går er gräns innan ni reagerar och hur bevakar ni de olika bolagen?!

  När man tittar på den prisjämförelse som EI publicerar här på hemsidan har EON klart högst avgifter och ändå fortsätter de att höja, med samma motivering om transmissionsförluster, utan reaktioner från EI.

  Svaren från EI är dessutom mer förklarande och till nätbolagens försvar, än att de lämnar förtroendefulla svar om myndighetsgranskning.

  Kan EI redovisa hur många nätbolag som blivit granskade de senaste 2 åren och hur många av dessa granskningar som resulterat i anmärkningar och/eller krav på åtgärder från nätbolagen?! 
  Urban
 • Ja man kan ju verkligen fråga sig nyttan ni på EI gör? Ni kollar att EOn följt intäktsramarna annars får de en straffavgift? Den är nog skrattretande liten i förhållande till oss konsumenter som står inför elräkningar som slår ut månadslönen. Jag betvivlar ju starlt att straffavgiften gör EOn skulle bli i rheten av deras omsättning för en månad utan det är nog i de närmaste en "slap on the wrist", där dessa hemska människor på EOn sedan skrattar hela vägen till banken. Har inte fått någon återkoppling på om ni på EI slagits för konsumenternas rätt att få välja nätägare, då dessa idag har monopol på sina ledningar och kan göra i princip hur som helst gällande olika avgifter utan att jag som konsument kan byta till någon annan!! Jag med flera i mitt område ville byta till lokala kommunen som nätägare då det handlar om en halvering, ja HALVERING, av nätavgift för 16A/20A/25A och överföringsavgiften. Detta uteblev då vi fick svaret från det kommunala bolaget att "vi FÅR inte verka i EOns område". Men i alla andra avseenden skall offentliga upphandlingar om krav att ta lägsta priset gälla, men inte här gällande elbolagen! Och då ska ni inbilla oss att ni på EI gör något åt saken, VART FJÄRDE ÅR.??? Vilket skämt. Ni sitter i knäna på elbolagen och rättar er efter deras taktpinne. Anledningen till alla höjningar på fasta avgifterna som kommer nu successivt är i min värld pga att många bundit avtal och svinen i toppen tycker att konsumenterna gjorde en för bra deal, så därför höjer man för att kompensera så dom som bundit lägre, men gör flera 100-tals procent i förlust vid spotpriser på 2-10 öre/kw, inte för göra en flr bra "vinst" då spotpriset är omkring 300-600 öre/kw. Att ni på EI gör en kontroll vart 4e år efter några intäktsramar, tar död på konsumenterna som ni ska låtsats skydda och jobba för på någon månad. Horribelt, HORRIBELT, som föregående talare.

  Håkan S
 • Hej
  RAMEN ni pratar om verkar inte ha något tak, då man kan höja med 20% på ett enda år. Undrar hur stor ramen är? Nästa fundering är vilka parametrar ni använder, för att komma fram till den där RAMEN? Om den där RAMEN blir överskriden blir väl straffavgiften för eon bara en symbolisk summa, och vi får leva vidare med nya höjningar till straffavgiften. Skulle också vara intressant få veta var eon ligger någonstans nu efter höjningen 1/1 2023 i den så kallade RAMEN?
  Nä Fyn Fan För Eon.
  Bengt Nilsson
 • Hej,

  Den reglerade vinsten för denna period 2020-2023 är 2,15 procent (förgående period var kalkylräntan 5,85 procent.)

  En granskning kommer att ske under 2024, när den nuvarande perioden har löpt ut.

  Alla intäktsramar går att hitta här:

  Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023 - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Igen,

  vet ni vad, svaret jag fick var av samma menlösa karaktär som de andra ni angett i skrivelserna innan mig. Det jag vet och verkar vara är att EON tillsammans med de stora drakarna ligger i topp vad gäller fasta avgifter.
  Det jag ytterligare vet är att jag är fast med en leverantör det aldrig någonsin stod mig fritt att välja. Take it, or be without it.
  At ni pratar om intäktsramar och andra bestämmelser som uppdateras en gång vart fjärde år är ju också väldigt konstigt! I en marknad som det kan svänga fort i är fyra år en väldigt lång tid. Och vad hjälper det familjer här och nu, som blir skinnade och ev. utan hem och boende inom en snar framtid om det visade sig att EON minsann gjorde fel som höjde avgiften 2022/23 - får de kompensation så är det alldeles för sent (och säkert för lite) 2024, och får de inte kompensation så är väl "straffet" att likställa med "aja baja"-pekfinger.

  Och om ni nu hänvisar till en massa lagar, förordningar och paragrafer om varför ni agerar som ni gör (tafatt, lamt och väldigt släpande) så är det väl ändå er plikt att söka ändra på nyss nämnda lagar, förordningar och paragrafer till kundernas bästa och favör? Eller ni bara viftar med händerna, konstaterar att "vi inte kan göra någonting" och så håller vi helg...?

  Sedan, för att kommentera ditt svar gällande reglerad vinst:
  Företag likt EON och andra bjässar inom respektive bransch och område har folk som enbart sysslar med skatteplaner... förlåt, jag menade såklart "företagsekonomi". De kan få en vinst att se ut som en förlust (och därmed hålla sig inom, eller rentav under, intäktsramen) utan några som helst problem. Den delen kan inte ni göra något åt då det är lagar som berör andra myndigheter. Men det ni KAN, och BORDE göra är att lobba för att sätta konkreta, hårda (max)tal i kronor och ören för hur mycket abonnemangen får kosta (inkluderat prispåslag/kWh och de andra delarna av elnätsavgiften som står företagen fritt att sätta). DÅ hade jag någonstans sett att ni göra nytta. Nu bara höftas det, det skylls på oförutsedda kostnader och (o)planerade investeringar och måste därmed höja avgifterna.
  UTOPIN hade varit att ingen äger ledningarna till huset...

  Jag vet inte vad ni reglerar, jag vet inte ens vad ert syfte och funktion är, men någon inspektion av energimarknaden verkar ni inte göra.
  DG
 • Hej
  Tack för svaret men det var inte svar på mina frågor, så jag ställer dem en gång till och utvecklar dem:

  Hur granskar EI att nätverksbolagen håller sig inom ramen som EI tillåter, sker det löpande eller bara vart 4:e år?
  Om ni granskar löpande - hur många granskningar har ni gjort under löpande period och hur många renderat anmärkningar/krav på åtgärder?
  Om ni bara granskar vart 4:e år - hur säkerställer ni att nätbolagen under perioden håller sig till ramverket över tid?
  Hur säkerställer ni att med dagens skattetekniska möjligheter att vinsterna inte omvandlas i div olika smarta koncernupplägg (Eon har t. ex olika nätområden med olika prisupplägg och är ett internationellt bolag med betydande förmågor på det här området)?

  Ovanstående frågor omfattas rimligen under "allmänna handlingar" och borde kunna besvaras här. Om inte vill jag gärna ha kontaktuppgifter till ert diarie.

  Det här forumet kan skapa trygghet i att ni bevakar och säkerställer konsumenternas intressen, och inte bara svara med krass formalia som uppenbarligen är till nätverksbolagens fördel. Utnyttja den möjligheten!

  Som kommentar: jag har gjort betydande investeringar för att energieffektivisera mitt hem, bara för att se att besparingen äts upp av att nätverksbolagen ökar de fasta kostnaderna, med schablonartade förklaringar. Om jag fortsättningsvis måste kalkylera med att nätverksbolagen äter upp mina investeringskostnader minskar givetvis min drivkraft och vilja till att bidra till energieffektiviseringar. Det borde EI som myndighet reagera på som en angelägen fråga!
  Urban
 • Hej,

  Granskningen görs efter att tillsynsperioden avslutats. Då görs en avstämning mot företagets verkliga intäkter under tillsynsperioden mot intäktsramen. Eftersom intäktsramen avser en fyraårsperiod görs ingen löpande uppdatering under dessa år. Det viktiga är att företaget totalt sett håller sig inom den fastställda ramen för fyraårsperioden.

  Vi gör alltså ingen löpande granskning. Vart fjärde år stämmer vi av intäktsramen mot verkliga intäkter, i övrigt kan vi när som helst bedriva tillsyn i olika frågor för att se hur företaget förhåller sig till ramverket.

  Så länge företaget håller sig inom de ramar som skattelagstiftningen möjliggör är det en fråga som ligger utanför vår befogenhet. Företaget kan därmed dela ut vinster i form av tex koncernbidrag och därmed minska den skatt som betalas för företaget. Vår uppgift är att se till att den avkastning företaget får är rimlig.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej

  Hur gick det då med granskningen för föregående tillsynsperiod för intäktsramen?

  Och vad har ni gjort för att inte något sånt här ska hända igen? https://www.di.se/nyheter/elbolag-vann-igen-fler-prishojningar-vantar/

  Känns som ni är en elmarknadsinpektion helt utan befogenheter att påverka elnätsföretagen. Men att lägga ansvar och utgifter på oss elkonsumenter med effekttariffer och timpriser osv är inga som helst problem.

  Mvh Erik


  Erik Gunnarsson
 • Om Eon går med blyga 30MILJARDER i ren vinst kan man ju anta att avgifter inte behöver höjas, eller?
  Johan
 • Hej,

  Som vi har informerat om i tidigare svar kommer en granskning av elnätsföretagens intäkter att ske år 2024, när den nuvarande perioden har löpt ut.

  Läs mer om regleringen på vår webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Samtidigt så förhandlar ni om nästkommande period redan nu, innan ni utvärderat innevarande period. Hur säkerställer EI i dessa förhandlingar att ev oskäliga intäkter under innevarande period omhändertas till konsumenternas fördel i pågående förhandling om nästkommande period?

  Om EI i utvärderingen 2024 finner att det varit oskäliga intäkter hur agerar EI då och vad blir konsekvensen för nätbolaget/n?
  Urban
 • Jag noterar följande:

  Utdrag från tidigare svar från Energimarknadsinspektionen (9 Dec 2022)


  "Vi gör alltså ingen löpande granskning. Vart fjärde år stämmer vi av intäktsramen mot verkliga intäkter, i övrigt kan vi när som helst bedriva tillsyn i olika frågor för att se hur företaget förhåller sig till ramverket."

  och

  "Vår uppgift är att se till att den avkastning företaget får är rimlig."

  Frågan som inställer sig, med hänsyn till de stora vinster som bl.a. EON får med nuvarande priser, är om E-inspektionen i detta fall "när som helst" - dvs. nu - inte borde kolla upp "om den avkastning företagen får är rimlig"
  Dag Eckerberg
 • Nu tycks ju elpriserna ha normaliserats när södra och mellersta Europa lyckats ersätta opålitlig rysk gas med annan gas för sin elproduktion. Så nu är det väl dags för EON att sänka nätavgiften igen och återställa den till den gamla nivån? Skälet till höjningen av nätavgiften var ju de ökade kostnaderna för att köpa in el för att täcka nätförluster i det egna distributionsnätet. Jag antar att Enargimarknadsinspektionen bevakar detta.
  Karl Trollborg
 • När eon nu vill att jag skall betala för elförlusterna också, lägger på en tillsynes godtycklig summa men som kund och betalar för en tjänst borde jag väll kunna kräva att jag får en specifierad lista på hur mycket elförlust jag betalar för,
  Samma som de har koll på vad jag förbrukar
  Alltså bör de ju sänka avgiften när föbrukningen går ner, känns som ett fal​

  Tycker det är konstigt det skulle va en omfattande
  Upprustning av elnätet 2020 där av höjningen av
  Abbonemang och överföring
  Glömde de å byta till bättre isolerade kablar då
  Verkar va fel på ” ledningen inom svensk kraft
  Kimmo J
 • Hej,

  Här kan ni läsa mer om hur vi arbetar med intäktsramarna inför nästa period 2024-2027:

  Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 - Energimarknadsinspektionen

  Vi granskar inte enskilda höjningar av elnätsavgifterna, intäktsramarna regleras i fyraårsperioder.

  När intäktsperioden är över kontrollerar vi att elnätsföretagen har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift, eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.