E.ON höjer elnätsavgiften

Hej!
Vad jag förstått skall en prishöjning av elöverföringspriset vara skälig, objektiv och icke diskriminerande.
Hur kan det vara skäligt att höja elöverföringspriset över 10% med hänvisning till att elpriset varit högt sista tiden? Det sliter väl inte mer på ledningarna för att elpriset är högt?

"Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla.
Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad."
Lars Sandberg

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Nätföretag får köpa in el för att täcka sina nätförluster (3 kap. §1a andra stycket ellagen) och det är på detta sättet som elpriset påverkar nätverksamheten. Detta är alltså en kostnad de får täckning för i intäktsramsregleringen (en opåverkbar kostnad enligt vår föreskrift 2 § EIFS 2019:2).

  Här kan du även läsa E.ONs förklaring till varför de höjer sina tariffer.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Eon hänvisar på sin egen hemsida https://www.eon.se/el/elnat/avgift till ökade kostnader drivet av ökade nätförluster p g a ökad elhandelspriser.
  Ökade nätförluster borde uppstå när överföringen/förbrukningen ökar, inte p g a av att elhandelspriserna ökar.
  Ökade elhandelspriser borde tvärtom (om marknaden fungerar) leda till lägre förbrukning och därmed lägre nätförluster och i så fall i förlängningen lägre kostnader för Eon.

  Som konsument känns det som vilseledande information!
  Eon har heller inte efter förfrågan kunnat/velat ge en tydligare förklaring på hur ökade elhandelspriser driver kostnaderna för dem.

  Nätbolagens vinstmarginaler och juridiska tvister om att öka intäktsramsregleringen skapar inget förtroende när Eon nu höjer priserna med 10% och så sent som i augusti 2021 höjde med 3%.
  Urban Bärring
 • Då var det daggs igen, Eon ska visst höja sina nätavgifter och har nyss fått en slant från staten för höga elpriser, så klart att de passar på att höja ca 10% för nu finns en slant att hämta hem och skicka utomlands.
  Alla nät som Eon har köpt upp har som i regel medfört en fördubbling av nätavgifterna, ett exempel på detta är Kramfors där kommunen sålde nätbolaget till Eon.
  Att överföringsavgiften är högre än ett fast 3 årigt elpriss/ Kwh är för mig en gåta, den ska ju reglera förlusterna i nätet.
  TRÅDARNA GLÖDER men det ligger snö på dem under vintern.
  Bor själv 4 km från ett kraftverk.
  Fortsätter det så här så är det daggs att se sig om efter att bli självförsörjande på något vis, frågan är hur?
  Betalar med skatter och avgifter ca 4 ggr mer för dessa än strömmen är det rimligt.

  Leif Svensson
 • Jag har fått en höjning på 13 procent för abonnemangsavgiften och 14 procent för elöverföringsavgiften 2,10 kronor. Jag har väldigt svårt att tro på att de ökade kostnaderna för förluster i Eons nät skulle motsvara denna jättelika prishöjning. Men det är klart att om förlusterna motsvarade 1,4 procent av Eons totala kostnader förr och priset på el tiodubblats så får man väl ihop den kalkylen.

  Jag borde då få motsvarande kompensation för den el som mina solceller levererar till nätet. Kompensationen är på senaste fakturan 2,92 öre per kWh. Det går såklart inte att räkna procentuellt, Eon har ju höjt överföringsavgiften per kWh med 2,10, så rimligen bör jag få lika mycket.

  Helt omotiverat höjs ju även den fasta abonnemangsavgiften, vilken står för mer än hälften av mina kostnader hos Eon (skatt borträknat). Rimligen borde jag som elleverantör få kompensation även för detta, och då något mer än 2,10 öre per kWh.

  Och om elpriserna framöver normaliseras så bör ju Eon sänka sina avgifter igen i motsvarande mån.
  Karl Trollborg
 • Har haft en lång dialog med EON. De slingrar sig kraftigt. Elnätsförlust kan ge en viss rätt att höja avgiften på överföringen, men jag förstår inte hur det påverkar den fasta kostnaden. I mitt brev motiverar de allt med Ukraina, men när man skrapar på dem så är det "ökade kostnader för underhåll av ledningar" som delmotivering. Det kan inte vara korrekt att dra in det i Ukraina-motiveringen.
  Anders
 • ang Eons överföringsavgift 68öre/kw Falkenberg 11,2 öre/kw  Öresunds kraft 20 öre/kw Är Eons nät i så dåligt skick att de läcker ut så mycket mera energi i tomma intet. Då bör nog berörd myndighet överväga tvångsförvaltning av Eons nät eller ev återkalla deras koncession.
  Christer Pettersson
  christer pettersson
 • 1.EON:s HÖJNING AV ELÖVERFÖRINGSAVGIFTEN
  Den som läser EON:s information till konsumenterna får märkligt nog egentligen ingen förklaring till sambandet mellan högre energipriser och den kraftiga höjningen av elöverföringsavgiften om, i mitt fall, 14,1 %.

  Låt vara att det finns rätt till höjning p.g.a. av att energi (som nu blivit dyrare) "försvinner" på vägen och måhända att den i så fall kan motivera en viss höjning. Informationen är emellertid klart bristfällig, vilket EON borde kunna ta till sig.

  Efter höjningen av nämnda avgift motsvarar emellertid elöverföringsavgiften, 17 öre per kWh i mitt fall, nästan samma procentsats (ca 18,3) av mitt pris per kWh från elleverantören under mars 2022. Utan närmare kännedom om hur stor andel av energin som normalt "försvinner" på vägen förefaller den avgift som EON beslutat ska tas ut alltför högt beräknad.

  Jag förutsätter därför att Energimarknadsinspektionen snarast genomför en granskning av höjningen av nämnda avgift.

  2. EON:s HÖJNING AV ABONEMANGSAVGIFTEN
  Vad som däremot framstår som märkligt och där det dessutom inte någonstans finns någon förklaring till är varför även abonnemangsavgiften samtidigt höjs kraftigt, med i mitt fall 14,2%.

  Enligt min uppfattning och eftersom skälen för detta helt saknas förutsätter jag att Energimarknadsinspektionen snarast genomför en granskning av höjningen av sistnämnda avgift.

  3. DET ÄR PÅKALLAT MED EN ÖVERSYN AV REGELVERKET FÖR PRISSÄTTNING PÅ ELMARKNADEN OCH TILLSYNSMYNDIGHETEN BEHÖRIGHETER OCH BEFOGENHETER
  EON har, sedan de genom inköp av en stort del av de svenska elföretagen, blivit en av de största aktörerna på vad som numera utgör en oligopolmarknad, med olika motiveringar och under en lång tid nu höjt sina avgifter till slutkonsumenterna med över 100 procent. Under samma tid har vinsterna som överförs och delas ut till ägarna, med undantag för vissa år, ständigt stigit. Oligopolföretag verkar som är väl känt i första hand för ägarnas bästa.

  En omedelbar översyn av hela avgiftssystemet och tillsynsmyndighetens agerande/icke agerande samt regelverket för elöverföringsbolagen synes vara på plats.

  Eftersom initiativ till sistnämnda nog inte kommer att komma från oligolföretagen på denna marknad vädjar jag till Energimarknadsinspektionen att initiera en sådan översyn, genom att ledningen med stöd av efter egen utredning konstaterat vederhäftigt material kontaktar vederbörligt departement härom.


  Dag Eckerberg
 • Hej Dag,

  Vi granskar inte enskilda höjningar av elnätsavgifterna, intäktsramarna regleras i fyraårsperioder.

  Du hittar utförlig information om regleringen av elnätsföretagens intäktsramar på vår webbsida.

  Myndigheten arbetar på uppdrag av infrastrukturdepartementet. Om du har synpunkter på myndighetens befogenheter och behörigheter bör du kontakta departementet.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Det verkar uppenbart att inspektionen företräder eon och inte konsumenterna. Hur skapar. I som drabbas av detta en talan hos departementet? Kan vi få gehör via ngn intresseorganisation som Villaägarna eller Hyresgästerna?
  Anders
 • Hej Ann

  Eons prishöjning verkar helt orimlig i förhållande till förutsättningarna. Ett bolag som Mälarenergi har totala transmissionsförluster i nivån 3 procent, rimligen har e.on något liknande. Transmissionsförluster är rimligen en mycket liten del av kostnaden för ett elnätsbolag. Att då höja det total priset med i storleksordningen 14 procent blir orimligt. Rimligen måste Energimarknadsinspektionen ha medel att stoppa detta.

  Jag återkommer till frågan om den nätnytta jag levererar genom att producera solel hemma i en Stockholmsförort. Jag har inte fått någon höjd ersättning från Eon för detta, men borde ju självklart få det eftersom deras förluster minskar då min el ju levereras med väldigt kort avstånd till mina grannar och Eon slipper transportera just den elen från Norrland, eller var den nu produceras.

  Rimligen måste dessa två system gå i takt, Eon ska inte kunna höja priset för ökade transmissionesförlusteroch samtidigt inte betala ut ökad ersättning när jag minskar deras transmissionsförluster.

  Karl Trollborg
 • Hej Anders,

  Villaägarnas riksförbund erbjuder rådgivning till sina medlemmar.

  Kontaktuppgifter till infrastrukturdepartementet hittar du här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej Karl,

  Nätnyttan beräknas utifrån hur stor kostnad nätbolaget undviker tack vare den el som du som producent matar in på nätet. Det är alltså inte jämförbart med vad det kostar att förbruka el. Till exempel minskar inte nätföretagets kostnader för att äga, underhålla och reinvestera i nätet vid produktion, snarare tvärtom.

  Vid en eventuell tvist mellan elproducenten och elnätsföretaget prövar Ei ersättning enligt en schablonmetod. Skicka då en skriftlig begäran om prövning till oss.

  Du hittar mer information om detta på vår webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur kan det komma sig att EON har mycket högre överföringsavgift om man gämnför Kramfors (eon) och Härnösand (Hemab), det är kommuner som gränsar till varandra.
  Att Eon gör investreringar är väl ganska naturligt, och det torde ha betalats in tillräckligt för att täcka den kostnaden för de har ju inte gjort nägot åt nätet på drygt 20 år.
  Nu är det hög tid att stat och kommun går in och köper tillbaka våra produktionsanläggningar och elnät, jag har inga problem med att vinster och skatter kommer till någon nytta i vårt samhälle.
  Kan inte EI ta tag i detta. 
  Att vi svenskar har varit så dumma och har tittat på när våra naturresurser har kommit i besittning av utlänska bolag har jag svårt att begripa, Eon, Fortum, Statkraft, Kinesiska statsägda bolag, tack Anders Sundström (S) och Fredrik Reinfelt (M) för detta.
  Kan inte förstå att de i söder klagar på höga elpriser, ni har själva gjort detta val flera gånger, i alla fall vart 4år.
  Leif Svensson
 • Hej Leif,

  Det stämmer att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  De grundläggande principerna är dock lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Du hittar information om regleringen på vår webbsida.
  Du kan också läsa om elnätsavgifter i det här inlägget Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.