Fast avtal och brytavgift

Som konsument är det viktigt att få information om vad som gäller och vilka rättigheter man har angående bundet elavtal (där avtalet medföljer vid flytt). Livet kan ju ändras på många sätt under t ex en femårsperiod. Detta är en generell fråga. Konsumenternas energimarknadsbyrå hänvisade till er för korrekt svar angående vad som gäller.
 • 1. Vid bundet elavtal, vad gäller rent juridiskt, vilka rättigheter har man som konsument att avsluta avtalet på förhand utan att bekosta brytavgift, i de fall där avtalet medföljer flytt?

  Om den som tecknat avtalet får ändrade levnadsförhållanden och inte längre är innehavare av ett nätavtal, vad gäller kring brytavgift då? Förbrukning är i sådana fall 0 kWh resterande period. Är då de fasta avgifter enda möjliga kostnad för brytavgift? Eller utgår brytavgiften helt?


 • 2. Vilka rättigheter har elleverantören att beräkna förlust vid avtal avslutat i förtid av konsument, dvs brytavgiften?
  Ingen särskild förbrukning är ju garanterad.
  Konsumenten har rätt att exempelvis stänga av elen eller flytta från stort hus till liten lägenhet vilket innebär en kraftig minskning av antalet förbrukade kWh. Det går med andra ord inte att beräkna vad förlusten är, eller?
Linnea

Kommentarer

 • Hej Linnea

  Tack för ditt meddelande.

  Som kund måste du vid utflyttning säga upp både ditt elhandelsavtal och ditt elnätsabonnemang. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren. Avtalen måste sägas upp, det räcker inte med bara en adressändring. Om avtalen inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska du säga upp ditt nätavtal senast 1 månad före utflyttningen om inte annat avtalats. Om inte elnätsföretaget får veta att du flyttat så fortsätter avtalet som tidigare med fortsatt skyldighet för dig att betala.

  Du måste även kontakta elhandelsföretaget och meddela att du flyttar. De allmänna avtalsvillkoren föreskriver en uppsägningstid på 14 dagar vid flytt. En del elavtal måste du ta med dig till din nya bostad, annars måste du betala en brytavgift. Avtalet upphör enligt avtalets villkor, dessa hittar du ofta på företagets webbplats. Om du tycker att ditt avtal är förmånligt och vill behålla det så kan du kontakta elhandlaren för att höra om du kan få behålla avtalet på den nya adressen.

  En flytt innebär administrativa kostnader för nätföretaget. Många nätföretag tar därför ut en avgift för inflyttning. Företagen kan ha rätt att göra det om det står inskrivet i deras avtalsvillkor.

  Nätabonnemanget och elhandelsavtalet gäller endast för den som har tecknat dem. Därför bryts avtalen om den frånflyttande står som avtalspart och anmäler flyttning.

  Många företag medger inte att nätabonnemanget och elhandelsavtalet får överlåtas från en person till en annan. Det betyder att man inte kan ta för givet att det går att flytta avtalen mellan gifta eller sammanboende som är i begrepp att separera. Du bör därför ta kontakt med berörda företag om du vill ta över avtalen i samband med en separation.
  Om du säger upp ett tidsbestämt elavtal med fast pris innan bindnings- eller uppsägningstiden har löpt ut kan ditt elhandelsföretag ha rätt att debitera dig en avgift för brutet avtal. Avgiften får endast tas ut om det tydligt framgår av avtalsvillkoren att den får tas ut och vad den omfattar. Det här regleras i 9 kap. 12 § ellagen.

  För att elhandelsföretaget ska få ta ut en brytavgift krävs att avtalet är tidsbestämt och att åtminstone en del av priset för elen är fast. Om avtalet är ett så kallat mixat avtal med både en fast och en rörlig del får avgiften endast avse kostnader som går att koppla till den fasta delen.

  Bedömningen av om en brytavgift anses vara skälig kan exempelvis innefatta hur länge det är kvar av bindningstiden, hur stora volymer el som kvarstår att leverera och elpriset på marknaden. Avgiften får inte vara större än den direkta ekonomiska förlust som den förtida uppsägningen orsakar, vilket innebär att elhandelsföretaget endast ska få ekonomisk kompensation för sina faktiska kostnader. Elhandelsföretaget ska inte få ersättning för kostnader som uppkommer efter att avtalet har upphört eller för utebliven vinst. Men om elhandelsföretaget har prissäkrat elleveransen kan företaget, efter att avtalet har upphört, drabbas av kostnader om elen inte kan levereras till en annan kund eller säljas vidare till samma eller högre pris. Företaget kan då få ersättning för den kostnaden förutsatt att den är skälig och förutsatt att företaget kan bevisa att de har gjort en ekonomisk förlust.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.