Till senaste kommentaren

Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?

Energimarknadsinspektionen reglerar elnätsföretagens intäkter genom att fastställa ett tak för de sammanlagda intäkterna för fyra år i taget. Vi beviljar då intäkter som täcker:
 • Drift
 • Underhåll
 • Avkastning (vinst)
En anledning till varför elnätsföretag har möjlighet att höja sina avgifter är att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Du kan läsa om regleringen för 2020-2023 i inlägget: Kommer min elnätsfaktura sänkas från och med 2020?.

Utöver intäktsramarna som Ei reglerar så ska alla avgifter vara
 • Skäliga
 • Objektiva
 • Icke-diskriminerande
Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt som redan beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste motsvara de kostnader som nätföretaget har för just denna kundkategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder.

Företaget får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Kravet på icke-diskriminering innebär att företaget inte får ta någon hänsyn till från vilket leverantör den överförda elen kommer.

Vad ska jag göra om jag anser att elnätsavgiften är orimligt hög?

Till att börja med så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt elnätsföretag. Be dem förklara varför elnätsavgiften ligger på den nivån som den gör eller varför den har höjts. Ofta beror det på investeringar och förändringar som förbättrar leveranskvaliteten.

Vi vill även tillägga att energiskatten flyttades från elhandelsfakturan till elnätsfakturan den 1 januari 2018. Om du jämför dina nuvarande elnätsfakturor med fakturor innan 2018 startade, är en anledning till en högre total kostnad att energiskatten nu är inkluderad på elnätsfakturan.

Elpriskollen.se hittar du tips och råd om hur du sänker din elkostnad.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vad är rimligt?
  Jag har ett fritidshus (16A) där den fasta elnätsavgiften stigit enligt nedan:
  2015: 4940 kr/år
  2016: 5667 kr/år
  (2017: får ej fram pga e-faktura)
  2018: 7228 kr/år
  2019: 7775 kr/år
  På 4 år har alltså den fasta avgiften gått från 4940 kr/år till 7775 kr/år.
  Det är en höjning på 2835 kr, vilket är drygt 57% !!??
  Är det rimligt att höja en avgift på detta sätt undrar jag?
  Kan omöjligt vara det, anser jag i alla fall.
  Göran Viggeborn
 • Hej Göran,

  Skäligheten regleras som skrivet högst upp främst utifrån storleken på intäktsramen som elnätsföretaget har (och därmed inte enskilda kunders avgifter), att avgifterna är objektiva samt att det inte finns några diskriminerande tendenser gentemot olika kunder. Det är till stor del vad lagen styr om rimlighet.

  Sen kan man förstås ifrågasätta hur rimligt det egentligen är att elnätsavgifterna är så höga som de är på många håll och att många företags prishöjningar har varit så stora som de varit. Därför träder de nya reglerna in vid nästa intäktsperiod som startar 2020, vilket ska leda till mer rimliga elnätsavgifter samt färre domstolsavgöranden. Vilket är vad Ei efterfrågat lagstiftarna en längre tid.

  Vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg
 • Nu har jag bara underlag för de 4 senaste åren men jag har räknat ut att min elnätsavgift höjts med drygt 10% varje år. Hur kan detta vara ok?
  Vore väldigt intressant att veta vilka avgifter man hade innan den ”fantastiska” avregleringen av elmarknaden. Min känsla är i alla fall att avregleringen inte alls gynnat konsumenten (som man får anta var meningen) utan istället lett till en kassako för elbolagen. Bedrövligt minst sagt.
  Göran
 • Hej,

  Om du vill ha lite information om prisutvecklingen så kan jag bistå med att för en villakund med förbrukning på 20 000 kWh har nätpriserna, justerat för inflation, ökat med runt 40% sen 1996 då avregleringen skedde.

  Det finns förstås kunder som fått höjningar på olika sätt och elnätspriset är långt ifrån detsamma för alla förbrukartyper runt om i landet vilket gör att detta snitt inte direkt speglar alla, som dina fakturor kan antyda.

  Samtidigt säger inte prisnivåerna allt då elnätsföretagen förstås behöver ersättning för att bedriva verksamheten samt göra investeringar men att priset generellt sett ökat och på många håll med stora summor går att konstatera. Vilket också spelat in i de nya regelverken som ska införas och syftar till att förbättra elnätskundernas situation.

  Med vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg
 • Hej jag hittar inga jämförspriser för nätavgifter på er sajt så det är svårt att veta vad som är rimligt , kan ni länka mig till rätt dokument //Mårten
  Mårten
 • Hej Mårten,

  Tack för ditt inlägg!

  Elpriskollen.se kan man endast jämföra elhandelsavtal och dess priser. Vad en rimlig elnätsavgift/månad är, har jag svårt att säga på rak arm. Dock har SCB lite statistik som kan vara till nyttig för dig. På deras hemsida hittar du bland annat elnätsavgift för olika typkunder, från 1996 till 2018.

  Elnätsföretaget är även skyldiga att rapportera in sina elnätsavgifter per 1 januari varje år. Du hittar denna lista på vår webbplats.

  Jag hoppas du fick svar på din fråga och att statistiken kommer till nytta.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Nu höjer Eon min avgift igen. Sitter på en 20A säkring som nu kostar 665kr/mån. Vi förbrukar strax över 8000 kWh/år vilket innebär att vår elnätsavgift de flesta månader är högre än vår samlade förbrukning för samma månad, det tycker i alla fall jag känns orimligt.

  C4 El är en lokal elnätsleverantör, 20A säkring hos dem kostar 460kr/mån. Hur kan det vara rimligt att en aktör, Eon i detta fall, kan ta 30% högre elnätsavgift än en annan aktör?
  Jasmin
 • Hej Jasmin,

  Tack för ditt inlägg!

  När Ei tar beslut rådande intäktsramen (skäligheten) så beviljar vi intäkter som täcker:
  • Drift
  • Underhåll
  • Avkastning (vinst)
  Olika företag har olika stor kostnad i drift och underhåll till exempel. Det gör att avgifterna som betalas av kunderna också kommer variera beroende på var i landet man bor, samt vilket elnätsföretag som bedriver nätet i området.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några ytterligare frågor går det bra att ta kontakt med oss igen.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hur avgör Energimarknadsinspektionen vad som är en rimlig vinst för företagen när man beviljar höjningar ?
  Är inte tanken att affärsdrivande företag skall göra avsättningar i sin vinst för nyinvesteringar ?
  Jag tycker det är märkligt att exempelvis E-on kan göra så stora prishöjningar samtidigt som man uppenbarligen inte avsätter tillräckliga egna medel för investeringar då man gör så stora vinster. Eftersom det är en monopolmarknad där vi kunder inte kan pressa leverantörerna genom att byta till en konkurrent (som kanske skulle kunna hålla lägre priser genom effektiviseringar eller lägre vinstmarginal) känns det som vi kunder inte har några som helst garantier för att prishöjningar eller vinsterna är rimliga.

  Joakim Wohlfeil
 • I Lunde/ Kramfors betalade man för 16A: 263,75kr/ månad i Juli 2016, 3165kr/år
  samt 13 öre/kW för elöverföring.

  Efter flera höjningar betalar vi t.o.m Juni 2019, 542,50kr/mån, 6510kr/år samt 20,55 öre i elöverföring.

  Nu höjs avgiften igen i Juli 2019, 596,25/mån, 7155kr/år samt 22,55 öre överföring.
  Är detta skäligt?
  Ni skriver om mer rimliga avgifter 2020!!!!!! Bolagen kommer väl inte sänka avgifterna,,,, kanske sänka lite mindre.
  Det är inte svårt att förstå hur svårt pensionärerna har det med någon procents höjning på den lilla pensionen när vissa elbolag har höjt avgifterna med över 100% på några år.

  Marianne
 • Hej Joakim,

  Tack för ditt inlägg!

  Det som avgör företagets vinst i regleringen är kalkylräntan som beräknas utifrån en viss procentsats på företagets kapitalbas, det vill säga de anläggningstillgångar som företaget äger/hyr och som är nödvändiga för att kunna bedriva
  elnätsverksamheten.

  För tillsynsperioden 2020–2023 är kalkylräntan fastställd till 2,15 procent mot föregående period 5,85 procent (realt före skatt). Företagen har möjlighet att göra investeringar genom att ägare skjuter till mer eget kapital, lån i bank samt att använda egna upparbetade vinstmedel. Oavsett hur finansieringen av investeringarna görs är företagens vinstmöjlighet fastställd till tillsynsperiodens kalkylränta multiplicerad med den kapitalbas som verksamheten kräver.

  Vinstmöjligheten påverkas därför inte av på vilket sätt företaget finansierar investeringarna.

  Vänliga hälsningar,
  Mandane Kakai
 • Hej Marianne,

  Precis som min kollega Samuel svarade i början av tråden så regleras skäligheten utifrån storleken på intäktsramen. Ei kommer kontrollera att E:on (och resterande elnätsföretag) har hållit sig inom den intäktsram vi har beslutat om. Om det visar sig att företaget har tagit ut för höga avgifter och gått över den beslutade intäktsramen så kommer företaget få lägre intäktsram, kommande perioder.

  Utöver det behöver elnätsföretaget följa lagen om objektivet och icke-diskriminering. Det kan du läsa om, längst upp i tråden. Återkom gärna om du har några ytterligare frågor.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Marianne!
  I Kramfors har ni alltså haft en prisökning på 126% på tre år!! Är det EON där?
  Själv reagerade jag ju väldigt starkt över en 57-procentig höjning över en 4-årsperiod (Härjeåns nät)
  Genomsnittsökningen för elnätpriserna sedan 1996 (avregleringen) är ca 40% !! (Står längre upp i tråden). Då är det helt orimligt med våra avgiftshöjningar. 
  Jag KAN ha en viss förståelse över Härjeåns höga avgifter eftersom deras område är så oerhört glest befolkat. Däremot accepterar jag inte den prishöjning som skett över så kort tid!

  Vad anser EI om en höjning på ”ynka” 126% över tre år? Är dessa höjningar OK enligt EI:s linjer? Om så är fallet reagerar EI definitivt inte tillräckligt starkt över detta.
  ”De kommer att granskas” -räcker inte. De borde polisanmälas för ocker!! Om det inte vore för monopolet skulle nätbolagen aldrig kunna höja priserna som de gjort. Hur kunde det bli så här?
  Göran
 • Hej jag har i våras frågat om skäliga priser o inte fått ngt relevant svar, efter det har jag fått ta del av andras korrespondens i liknande frågor, jag noterar att ni svarar liknande för alla. Jag undrar därför om, ”Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.” , detta har skett ngn gång?
  Hur fungerar eg marknanden o kan ni visa exempel på tillsyn från er som har haft effekt.
  Mårten Mannström
 • Hej Göran och Mårten,

  Tack för två intressanta inlägg!

  Göran:

  Till att börja med, för att svara på din fråga till Marianne, så är det E:on som är nätägare i Kramfors.

  Som Ei har skrivit tidigare så ser vi till att elnätsföretagen följer det regelverk som är framtaget. Det vill säga skälighet, objektivitet och icke-diskriminering som Ei beskrev i trådens första inlägg. Om ökningen är i linje med ellagens bestämmelser och E:on inte går över den intäktsram (skälighet) som är bestämd så har inte Ei befogenheter att ingripa.

  Det betyder dock inte att Ei anser att det är en rimlig ökning. Men eftersom intäktsramarna är beslutade (efter, över 100 överklaganden) av domstol så är det vad vi behöver rätta oss efter. Ei jobbar dagligen för att ta rätt och rimliga beslut inför kommande intäktsperiod som startar 2020. Mer information om det kommer publiceras i ett nytt inlägg i denna tråd.

  Avregleringen var ett riksdagsbeslut som togs och Ei:s uppdrag inkluderar att arbeta utifrån det regelverk som har tagits fram. Att det är monopol är för att det inte är försvarbart ur miljö- och ekonomiska perspektiv att ha konkurrerande nätföretag på samma områden.

  Mårten:

  Jag kan förstå varför man som kund till ett elnätsföretag kan reagera på att Ei, som tillsynsmyndighet ger liknande svar på frågor som kommer in från olika personer. Anledningen till varför svaren är så pass lika, är för att vi måste rätta oss efter regelverket (som jag nämnt fler gånger) och den intäktsram som är beslutad. Intäktsramarna kommer vi att kontrollera, men innan det så kommer vi inte kunna svara på om höjningarna ligger inom intäktsramen (det vill säga att höjningen då är lagenlig).

  Du ställer en intressant fråga, om något elnätsföretag har gått över den beslutade intäktsramen. Då intäkterna bestäms över fyraårs-perioder och vi är i slutet av den nuvarande perioden (2016-2019) så behöver vi gå tillbaka till förra perioden som sträckte sig mellan 2012-2015. Under den perioden så var det sex stycken elnätsföretag som tog ut mer intäkter från deras samlade kundkollektiv än vad intäktsramen medgav.

  Vår tillsyn går ut på att kontrollera skäligheten (om de följer intäktsramen) och sedan kontrollera objektivitet och icke-diskriminering när vi får in en anmälan från en kund.

  Jag hoppas ni båda har fått svar på era frågor. Tveka inte att återkomma till oss om det uppstår några ytterligare frågor.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  (Detta inlägg riktar sig mot E:ons kunder, i samband med deras höjning. Självklart appliceras samma regler, lagar och bestämmelser på alla företag)

  I samband med att E:on har höjt sina avgifter från och med den 1 juli 2019 så har Ei tagit emot många klagomål och frågor. Vi välkomnar alla frågor och åsikter i tråden så länge inläggen håller en god ton.

  Förklaring till varför E:on (och andra nätägare) får höja sina avgifter

  Hur lagen är utformad och hur Ei som tillsynsmyndighet arbetar med elnätsavgifter hittar du längst upp i denna tråd. I detta inlägg kan du läsa om hur Ei ser på E:ons höjning och varför vi som tillsynsmyndighet i dagsläget inte har befogenheter att göra någonting när E:on väljer att höja sin avgift.

  Varför tillåter Ei att E:on höjer sin avgift?

  Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E:on (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den perioden. Så länge E:on håller sig inom den ramen så är höjningarna tillåtna.

  Enligt ellagens bestämmelser, ska alla avgifter vara skäliga. Ei har beslutat om enskilda intäktsramar för varje företag, som sträcker sig över fyra år. Intäktsramen är en beräkning på hur mycket E:on får ta ut av alla sina kunder, gemensamt. Denna intäktram måste E:on ha hållit sig inom när intäktsperioden (2016-2019) är över.

  När intäktsperioden är över kontrollerar vi att E:on har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift, eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

  Varför har Ei tillåtet E:on att ta ut så pass mycket från sina kunder?

  Var fjärde år beslutar Ei hur mycket E:on får ta ut av sina kunder. Detta beslut blev överklagat och domstolen valde att ge E:on en högre intäktsram än vad vi, från början, hade beslutat. Ei anser därför att vinsterna som elnätsföretagen får ta ut, är för höga.

  Hur kommer det bli framöver?

  Inför kommande period som startar 2020 (och sträcker sig fram till 2023) har Ei jobbat för att ta fram intäktsramar som är mer rimliga ur ett kundperspektiv.

  Eftersom det från och med 2020 gäller nya regler kring kalkylräntan, räknar Ei med att den totala intäktsramen (för alla elnätsföretag, samlade) sänks med ungefär 20 procent. Det betyder inte att varje elnätskund kommer få 20 procent billigare faktura från och med 2020. Men det påverkar hur mycket varje elnätsföretag får ta ut i vinst och därmed även hur mycket de kan ta ut av sina kunder.

  Observera att siffran 20 procent inte ännu är fastställt och endast vissa beslut gällande intäktsramarna för 2020-2023 är tagna. Det kan komma ske förändringar. Men Ei räknar med att den totala intäktsramen (för alla företag, samlade) landar på ungefär 20 procent.

  Om du fortfarande har några frågor kring elnätsavgifter i övrigt, är ni varmt välkomna att ställa frågan i tråden.

  Vänliga hälsningar,
  Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Jag sitter som kassör i vår vägsamfällighet som har ett elnätsavtal med Trelleborgs Energiförsäljning AB. Vi hade under Juni 2019 en abonnemangsavgift på 2122 kr per år och en överföringsavgift på 15,10 kr/kWh.
  1/7 höjdes abonnemangsavgiften till 3819 kr per år och överföringsavgiften sänktes till 10,60 kr/kWh.
  Höjningen av abonnemangsavgiften är på ca 80% medan sänkningen av överföringsavgiften är ca 70%.
  Det verkar som om det är ett försök till "kompensation" för höjningen på den ena avgiften genom att sänka den andra?
  Det kanske fungerar för någon enstaka att det tar ut varandra men mest osannolikt för de flesta.
  Är en höjning på 80% över huvud taget tillåten, oavsett sänkning av något annat pris?
  Jag är tveksam till om någon annan bransch hade kommit undan med detta när man är i en monopolsits som leverantör.

  Vänligen
  David
  David Laurell
 • Eftersom Eon tagit ut oskäliga avgifter (alltså mer än vad Energimarknadsinspektionen ansåg rimliga) under denna innevarande period 2016 till 2019.
  EI har ju flera gånger i denna tråd hänvisat till sina möjligheter att ta ut en straffavgift eller ge Eon en lägre intäktsram för kommande period. Kommer EI nu att använda dessa sanktionsmöjligheter efter 2019 år utgång, eller är det så att vi kunder är helt rättslösa gentemot E-On i frågan om avgifterna under 2016-2019.

  Joakim Wohlfeil
 • Hej David,

  Jag förstår till fullo att du och andra personer reagerar på en sådan kraftig ökning. För att svara på din fråga: Så länge Trelleborgs kommun inte överskrider intäktsramen som är beslutad för perioden 2016-2019 är höjningen godkänd.

  Ei kontrollerar självklart hur mycket varje elnätsföretag har tagit ut av sina kunder under den nämnda perioden. Om ett företag har tagit ut för mycket från sina kunder kommer de få konsekvenser. Detta kan en straffavgift eller minskad intäktsram inför kommande intäktsperiod.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej Joakim,

  Ei har ännu inte kontrollerat den innevarande perioden (2016-2019) ännu. Vi har tyckt att elnätsföretagen har fått tagit ut mer än vad som har varit rimligt efter domstolsbesluten. Dock kan vi inte använda sanktionsmöjligheten om elnätsföretagen inte formellt tar ut mer än vad domstolen beslutade.

  Om ett/flera företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter så kommer det finnas information om detta på vår hemsida. Det kommer troligtvis också finnas en informationstext i denna tråd.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Nu ser vi äntligen resultatet av EI:s och regeringens nya regler!
  Årets elnätavgft till Härjeåns nät blir, inte helt oväntat, helt oförändrad!
  Vi får betala samma pris i år som 2019, dvs nätavgifterna är fortfarande 6960kr/år, dvs 600kr/mån för en sommarstuga som används 4-5 månader/år... helt sjukt.

  Jag är inte imponerad! Inte heller ett dugg förvånad...
  Skulle det inte bli en genomsnittlig sänkning med 20% för de flesta?
  Ingick inte Härjeåns kunder där?

  Göran Viggeborn
 • Hej Göran,

  Tack för ditt inlägg.

  Vi har skrivit om detta i ett annat inlägg på vårt konsumentforum. Där bör du få svar på dina frågor angående elnätsavgifter för perioden 2020-2023.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Efter att själv reagerat på att mitt nätpris är flera gånger högre än vad jag betalar för elen har jag med intresse tagit del av inläggen, och är inte förvånad, om att inte vara ensam. Klart man undrar om systemet fungerar med denna tillsynsmyndighet och noll insyn i vad pengarna går till i nätbolagen. Tror en del av denna Svenska model är som vanligt för stelbent och byråkratisk och alla kan skydda sig bakom, vi gör vad vi kan, men det är konsumenter som får betala. Finns det någon typ av redovisningsplikt i vad pengarna går till gentemot EI? Ni nämner att nätleverantörer har tagit ut för mycket och därmed har fått minskad ram nästkommande period. Har konsumenter då fått minskad avgift kommande period?

  Mvh Fredrik
  Fredrik Lejestrand
 • Hej Fredrik,

  Elnätsföretagen redovisar sina investeringar till oss – till exempel vilken typ av anläggning, inom intäktsramarna. Men det är allt vi vet i dagsläget, inte var eller hur de gjort själva investeringsbedömningen.

  Här kan du läsa mer om vad vi tidigare skrivit om elnätsföretagens investeringar.

  Här kan du läsa lite mer om besluten kring intäktsramarna.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej!

  Jag har Eon som nätägare, de tar ut oskäligt mycket pengar för mitt abonnemang, är det inte eran uppgift att reglera det?
  Hälsningar Magnus
  Magnus Hagelsås
 • Hej igen Magnus,

  Om du scrollar upp lite i denna tråd så hittar du ett inlägg som vi har skrivit och är specifikt riktad till E.ONs kunder. Läs gärna det inlägget, där bör du få svar på din fråga.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej,

  med tanke på hur elnätsföretagen ständigt höjer sina avgifter, och staten ökar energiskatten, förefaller denna sajt förlora i betydelse. Nätavgiften, som sätts av aktörer som på det lokala planet har monopol, börjar alltmer dominera över elhandelsavgiften. Energiskatten bestäms också utom den enskildes kontroll.

  Nyttan av att som aktiv konsument kunna välja det billigaste elhandelsavtalet blir försumbar när merparten av fakturan ändå utgörs av nät- och energiskattskostnader.

  Ex: Min nätfaktura för oktober, förbrukning 1159 kWh, Stockholmsförort:

  Fast elnätsavgift 262,69 kr/mån __________ = 262,69 kr
  Rörlig elnätsavgift 1 159 kWh 24,00 öre/kWh = 278,19 kr
  Moms 25% __________________________ = 135,22 kr
  Summa _____________________________ = 676,10 kr

  Energiskatt 1 159 kWh 35,30 öre/kWh _____ = 409,17 kr
  Moms 25% __________________________ = 102,29 kr
  Summa _____________________________ = 511,46 kr

  Totalt _______________________________ = 1188 kr

  Elhandelskonstad för samma period _______ = 442 kr (!)

  Elhandelskostnaden utgör i detta fall - under en månad med relativt låg förbrukning, det ska medges - endast 27% av totalen. Och det är i denna lilla 27-procentiga del som vi konsumenter ska välja det lämpligaste avtalet. Lite som att sila mygg men svälja kameler.

  Är detta verkligen rimligt? Vilken *egentlig* valfrihet har man som konsument när det ser ut så här?

  Tidigare när bolåneräntan låg på 10% eller högre, hade man en riktigt stor kostnadspost i hushållsbudgeten i form av bostadslånet. Sen tillkom en mindre post i form av elkostnaden. Idag verkar de två ha bytt plats i storleksordning. Inte har man särskilt stor nytta av "konkurrensutsättning", verkar det som.

  Vänliga hälsningar

  Elkonsumenten
  Elkonsumenten
 • Hej,

  Du har reagerat på att din elnätsavgift är större än det du betalar för din elhandel. Det har egentligen flera orsaker. En är att elpriset sjunkit relativt mycket under de senaste åren samtidigt som många elnätsföretag höjt sina avgifter. Energiskatten som beslutas av regeringen flyttades även över 2018 från elhandelsfakturan till elnätsfakturan.

  Elen säljs på en fri marknad där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Just nu finns ett stort utbud, vilket också ger låga priser.

  Elnätsföretagen verkar på en reglerad marknad där vi som myndighet sätter en gräns för hur mycket de får ta ut av sina kunder. Här är grundprincipen att de får ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för att driva ett långsiktigt säkert nät. De får även ta ut en begränsad vinst.

  Exakt hur elpriset utvecklar sig framöver är det ingen som vet. Vi hoppas dock att de kraftiga höjningar av elnätspriserna som vi sett under den senaste tiden kommer att bli mindre vanliga framöver.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej!

  Eon hade 2018 en vinstmarginal på 40%.
  Är det de som kallas "en mindre vinst" ?

  Hälsningar Magnus
  Magnus Johansson
 • Hej Madeleine Hermansson, läste ditt svar till signaturen elkonsumenten med intresse.
  Uppskattar myndigheternas arbete att försöka hålla nere elnätspriserna.
  Jag funderar dock över formuleringen "De får även ta ut en begränsad vinst".
  Elnätsbolagen (i alla fall de de större privata Eon, Vattenfall, Ellevio) har ju just på monopomarkanderna tagit ut enorma vinster som ligger längt över vad normala företag vister ligger på även goda år. Man har haft rörelsemarginaler på 40-50% vilket ligger extremt mycket över vadbolag på konkurrensutsatta marknader kan ta ut.
  Samtidigt har dessa vinster i exempevis fallet Eon gått till vinstavsättningar till utländska ägare och alltså inte till investeringar i våra elnät. Under vissa av de år när Eon höjt priserna för monopolkunderna gjorde man högre vinstavsättningar till ägarna än vad man investerade i näten.
  När Eon sen förhandlande nmed regeringen om att lösa kapacitetsbristerna i södra sverige menade bolaget att man behövde få höja priserna ytterligare, trots att man under åratal skickat iväg enorma vinster från monopolmarkanden som rimligtvis borde varit tillogängliga när man behövde kapital.
  * Är verkligen de vinstmarginaler som de stora elbolagen tagit ut rimliga med tanke på formuleringen "De får även ta ut en begränsad vinst " ?
  * När bolagen gjort stora vinster och till och med förklarat för sina kunderna att de höga kostnaderna beror på investeringsbehoven. Borde inte dessa pengar då vara tillgångliga för investeringar när det behövs ?
  * Borde inte övervakande myndighet ha ett ansvar att se till att vinster (från just monopolmarkanden verkligen är tillgängliga för investeringar och inte "försvinner" ur systemet när de exempevis flyttas utomlands (bortsett från just en "begränsad vinst" som rimligtvis borde vara i paritet till vinster hos konkurrensatta bolag)

  Mvh Joakim Wohlfeil  Joakim Wohlfeil
 • Hej Magnus och Joakim,

  Tack för era inlägg!

  När Ei fattar beslut om varje enskild elnätsföretags intäkter så utgår vi endast ifrån företagets kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som är 2,15 procent (förgående period var kalkylräntan 5,85 procent.) Det kallas för att vi ger elnätsföretaget en intäktsram som de måste hålla sig inom, det vill säga de får inte ta ut mer pengar från sina kunder än vad denna ram tillåter. I det fall som elnätsföretaget effektiviserar sin verksamhet innebär det att de får behålla de intäkter som effektiviseringen innebär.

  Det gäller dock att inte blanda ihop den reglerade vinsten för elnätsverksamheten med hela koncernens vinst som exempelvis också kan inkludera vinster för elhandel eller produktion av el. Så kallade koncernbidrag, när intäkter lämnas över från ett bolag i koncernen till ett annat, är inte förbjudet. Ei har heller inte befogenheter i denna fråga.

  Längre upp i denna tråd finns även ett svar från min kollega Mandane Kakai, som jag kan rekommendera er att kika på.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson
 • Hej igen!

  Nu höjer eon återigen sina nätavgifter. Hur stor vinstmarginal ska eon ha innan ni sätter stopp för det? Att eon skyller på att det ska investeras i näten får ni inte vara så blåögda att gå på för med de nätavgifterna skulle vi haft världens bästa elnät och det har vi inte.
  Magnus Johansson
 • Hej Magnus,

  Tack för ditt inlägg.

  Som mina kollegor har svarat tidigare i tråden får elnätsföretag höja avgifterna så länge de håller sig inom de av Ei bestämda intäktsramarna. Intäktsramarna bestäms för fyra år i taget och nuvarande period rör 2020–2023.

  Elnätsföretagens intäkter går till drift, underhåll och avkastning (vinst). Då dessa kostnader varierar mellan företag skiljer sig Ei:s intäktsramar åt mellan elnätsföretag. Notera att Ei inte godkänner företagens priser utan endast sätter intäktsramarna.

  Vänliga hälsningar,
  Isa Diamant Energimarknadsinspektionen
 • Om det är billigare att leverera el till mitt hushåll i Norrland en till Gunnar på Lidingö är det då rimligt att ni då straffar både mig och elbolagen för att det är diskriminerande att ta ut olika avgifter? Eon har enligt reglerna höjt avgifterna med 80% för oss i Kramfors komun och enligt dem för att det måste tas ut samma avgift för alla. Är det något av detta som ni kan ha orsakat eller är det krasst eon som utnyttjat ett kryphål

  fråga 2: min fasta avgift varför höjs den om jag använder mer el? Det känns som om trasportstyrelsen skulle va ett elbolag skulle vi betala en fast vägskatt och sedan en avgift per kilometer det låter mer rimligt iofs för elnätet slits ju inte av eltrafik men det gör vägarna så tycker det är galet men kan ju ha missuppfatta så klart?!

  Mikael f
 • Hej Mikael,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar från mig.

  Ett elnätsföretag kan ha flera områden med olika tariffer men så snart de får ett beslut om samredovisning så behöver tarifferna harmoniseras. Det är företagen som ansöker om samredovisning hos oss och de flesta företagen som har flera områden samredovisar flera av områdena. Vad jag kan se så har E.ON fått ett samredovisningsbeslut från oss där bland annat Kramfors ingår.

  Elnätsavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh), vilket resulterar i att om du använder mer el så betalar du mer i överföringsavgift.

  Hälsningar


  Madeleine Hermansson
 • Problemet idag är att pga höga fasta avgifter så är det INTE lönsamt att välja det billigaste el-en då det är bara fika pengar man kan spara på att välja. Däremot de straffavgifter som finns pga försenad betalning är så mycket högre än de fika pengar man kan spara.

  Att finna en lösning som kapar kabeln är mera lönsamt, säg en dieselaggregat och solcells dito och saken är klar.

  Så allt era argument är upp åt väggarna när många serverparket får massor av bidrag bara för att starta en serverpark i norrland, bostavligt talat straffar alla invånare i Sverige. Dessa bidrag borde stoppas omgående och då också sänka våra kostnader.

  Varför skänka el-energi gratis till massor av storbolag som tjänar massor av pengar men istortsätt inte tillför sverige någonting?

  Det går inte åtala politiker som tror en massa där vi konsumenter förlorar massor?
  Mikael Palmkvist
 • Hej,

  Tack för ditt inlägg och dina synpunkter.
  Den information vi har är återgiven i de tidigare svaren i denna diskussionstråd.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Vilka taffliga försök av EI att förklara situationen. Snacka om att ha huvudet i sanden. Avgå alla, och ta detta med er ut genom dörren:

  När verkligheten och kartan inte stämmer överens så gäller verkligheten.
  Henrik Grönwall

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.