Vad är en brytavgift?

Om du säger upp ett tidsbestämt elavtal med fast pris innan bindnings- eller uppsägningstiden har löpt ut kan ditt elhandelsföretag ha rätt att debitera dig en avgift för brutet avtal. Avgiften får endast tas ut om det tydligt framgår av avtalsvillkoren att den får tas ut och vad den omfattar. Det här regleras i 9 kap. 12 § ellagen.

För att elhandelsföretaget ska få ta ut en brytavgift krävs att avtalet är tidsbestämt och att åtminstone en del av priset för elen är fast. Om avtalet är ett så kallat mixat avtal med både en fast och en rörlig del får avgiften endast avse kostnader som går att koppla till den fasta delen.

Bedömningen av om en brytavgift anses vara skälig kan exempelvis innefatta hur länge det är kvar av bindningstiden, hur stora volymer el som kvarstår att leverera och elpriset på marknaden. Avgiften får inte vara större än den direkta ekonomiska förlust som den förtida uppsägningen orsakar, vilket innebär att elhandelsföretaget endast ska få ekonomisk kompensation för sina faktiska kostnader. Elhandelsföretaget ska inte få ersättning för kostnader som uppkommer efter att avtalet har upphört eller för utebliven vinst. Men om elhandelsföretaget har prissäkrat elleveransen kan företaget, efter att avtalet har upphört, drabbas av kostnader om elen inte kan levereras till en annan kund eller säljas vidare till samma eller högre pris. Företaget kan då få ersättning för den kostnaden förutsatt att den är skälig och förutsatt att företaget kan bevisa att de har gjort en ekonomisk förlust.
Energimarknadsinspektionen (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.