Elmätare

Har verkligen en riskanalys genomförts gällande människa djur och natur innan projektet startades. Har samtliga kunder blivit informerade om värden, styrka, strålning, antal meter från källa som är ofarligt relaterat till godkända och korrekta gränsvärden som inte är skadligt.           När den nya lagen om byte av elmätare träder i full kraft, har det ställts krav på funktioner. Avläsningsintervaller som inte alltid kan överensstämma med vad konsumenten önskar.
Elmätare har och skall bytas för lägenheter etc villor 2024 .
Anneli Signell

Kommentarer

 • Hej Anneli

  Tack för ditt meddelande.

  Det finns inga undantag vad gäller installation av nya elmätare. Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (6 kap. 1 §). Ei har inga möjligheter att meddela undantag från bestämmelserna om mätning av el och inte heller från funktionskraven. De möjligheter till undantag som finns från reglerna om funktionskrav handlar om rikets säkerhet (32 § mätförordningen (1999:716)). Några andra skäl till undantag finns inte. Ei kan därför inte ge undantag eller uppskov från bestämmelserna i mätförordningen.

  Funktionskraven gäller från den 1 januari 2025. Det finns övergångsregler som innebär att om mätning per kvart är möjlig ska en kund (eller en elproducent) kunna begära det från och med den 1 november 2023 (mätförordningen 6 a och 6 c §§). Mer om funktionskraven finns i Ei:s rapport Ei R2017:8 Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag.

  Elnätsföretaget har en skyldighet att följa gällande lagstiftning kring elmätare och mätning av el. Lagstiftningen, som i stor utsträckning baserar sig på EU-direktiv (se Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av Energieffektiviseringsdirektivet och Regeringens proposition 2016/17:73 Funktionskrav på elmätare), har genomgått den sedvanliga beredningsprocessen där berörda intressenter har fått komma med synpunkter som vägts in i bedömningen. Elnätsföretaget ansvarar för mätning av kundens användning av elenergi och för att kunden faktureras korrekt. Mätning av el är en förutsättning för kundernas möjlighet att kunna påverka och delta på elmarknaden och således för elmarknadens funktion i stort. Det är viktigt för den pågående energiomställningen. Det är dock frivilligt att vara ansluten till elnätet. Ingen kan tvinga på kunden en anslutning till elnätet.

  Har du frågor om strålning vill jag hänvisa dig till Strålsäkerhetsmyndigheten, Startsida - Strålsäkerhetsmyndigheten - för ett strålsäkert samhälle - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)

  På vår webbsida finns information om funktionskraven för elmätare, Funktionskrav elmätare - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Om du har ytterligare frågor om kraven på elmätaren kan du kontakta Swedac som är ackrediterat kontrollorgan, Elmätsystem och elmätare - Swedac

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.