Till senaste kommentaren

Hög elnätsavgift - varför kan elnätsföretaget höja min avgift?

Syftet med reglering av elnätsföretagen är att säkerställa att elnätsföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader. Ei reglerar elnätsföretagens intäkter genom att fastställa ett tak för de sammanlagda intäkterna för fyra år i taget. Vi beviljar då intäkter som täcker:
 • Drift
 • Underhåll
 • Avkastning (vinst)
Det finns flera förklaringar till att elnätsavgifterna är höga, bland annat den allmänna prisökningen och höga räntor. Det är viktigt att företagen får täckning för sina effektiva kostnader och investeringar och därtill en rimlig vinst, men inte mer. Så som det ser ut idag har elnätsföretagen möjlighet, även om inte alla företag utnyttjar den möjligheten, att ta ut högre nätavgifter än vad som motsvarar deras faktiska kostnader. Dessutom har elnätsföretagen ofta överklagat Ei:s beslut, vilket har lett till att maxtaket höjts ytterligare. Ei ser ett behov av att lagstiftningen ändras.
Utöver intäktsramarna som Ei reglerar så ska alla avgifter vara
 • Skäliga
 • Objektiva
 • Icke-diskriminerande
Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt som redan beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

Lagens krav på objektivitet handlar om att elnätsföretagets samlade avgifter för en kundkategori måste motsvara de kostnader som nätföretaget har för just denna kundkategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder, men företaget får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Kravet på icke-diskriminering innebär att kunder inom samma kundkategori ska ha likadana avgifter. Elnätsföretaget får inte gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori.

Läs mer om elnätsregleringen på vår webbplats.

Vad ska jag göra om jag anser att elnätsavgiften är orimligt hög?

Till att börja med så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt elnätsföretag. Be dem förklara varför elnätsavgiften ligger på den nivån som den gör eller varför den har höjts.

Om du anser att elnätsavgiften strider mot ellagens krav på objektivitet eller icke-diskriminering kan du anmäla detta till oss. Läs om anmälan på ei.se.
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Fast helt ärligt så är inte höjningarna ens lite skäliga. Det är rent ocker av företag som tjänar miljarder Per kvartal. Varför gör ni inget åt det? Eller sitter ni i knät på dom?
  Per
 • Hej Per,

  Ei arbetar aktivt med att ta fram en ny metod för reglering av elnätsverksamhet genom intäktsramar. Detta i syfte att åstadkomma en regleringen där elnätsföretagen inte kan överkompenseras i förhållande till deras faktiska kostnader. För införande av en ny metod förutsätts ändringar i nuvarande lagstiftning. I mars 2022 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över regelverket. Utredning är nu klar och har än så länge resulterat i SOU 2023:64, men hann alltså inte leda några lagändringar innan beslutet om den nu gällande perioden för intäktsramar. Du hittar utredningen på regeringens webbplats, Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät - Regeringen.se.

  Två områden som särskilt i regleringen som identifierats i behov av en utvecklad metod är:
  1. Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar
  2. Värdering av anläggningar ska spegla företagens kostnader

  Du hittar information om Ei:s arbete med att ta fram en ny metod på vår webbplats, Ei fortsätter arbetet med att ta fram en ny metod för el- och gasnätsregleringen - Energimarknadsinspektionen.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.