Mätarbyte


Hej.

vattenfall har dragit och undvikit att svara oss vad som gäller ang. Ett mätarbyte ute hos oss på landet i Enköping. Vi får intrycket av att dom inte velat svara oss när vi krävt svar. Vi har heller inte fått en faktura på leveransen av el på 6 månader. Vi kan heller inte starta vår solcells anläggning pga detta. Vad gäller? Är det olagligt för mig att slå på min solcells anläggning och ”donera” mitt överskott till vattenfall för att få ner min egna förbrukning under tiden vattenfall bestämmer sig för att göra något? Vad står det i elllagen? Vi har begärt både tid för mätarbyte samt svar ifrån dem ett ex antal gånger utan framgång dom senaste månaderna.
Och vattenfall tvingar oss till högre och högre samlingsfaktura. Men dom skickar en signal och förbrukad kWh till vår el leverantör som verkligen inte stämmer under tiden. Får dom verkligen göra så undrar vi och säkert flera.
Mikael Oscarsson

Kommentarer

 • Hej,

  Du hade skickat två meddelanden till oss. Vi har slagit ihop dem i ett separat inlägg och besvarar alla dina frågor här i stället. Jag försöker svara punkt för punkt.

  Om du begär timmätning ska du få din mätare bytt inom tre månader från att elnätsföretaget har tagit emot din begäran. Om företaget inte uppfyller sin skyldighet enligt ellagen kan du anmäla detta till oss.

  Du frågar om du måste har ett abonnemang för produktion för att få igång din solcellsanläggning. Om du menar ett avtal om försäljning av överskottet så är svaret nej. Att sälja överskottet är frivilligt och inte ett krav för att få ansluta anläggningen till elnätet. Du får nätnyttoersättning för utmatad el från elnätsföretaget utan separat avtal.

  Du måste invänta att elnätsföretaget ansluter din solelsanläggning till nätet. Detta får du inte göra själv.

  Det finns ingen tidsangivelse för anslutning av solceller och vi har i dagsläget heller ingen praxis på området. Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken "Begäran om prövning av tid för anslutning". I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023.

  Beträffande faktureringen gäller följande. Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Fakturering ska ske med högst tre månaders intervall om inte parterna kommit överens om annat. I avtalsvillkoren står det också att konsumenten har rätt att välja månadsfakturering, vilket kan tolkas som att du har rätt att kräva månadsfakturering även om mätvärden saknas.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden. Enligt ellagen ska elhandelsföretaget fakturera dig åtminstone varje kvartal. Enligt de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K har du rätt att välja månadsfakturering så tolkningen kan vara den samma som ovan, det vill säga att du kan kräva månadsfakturering.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och fakturering, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Jag hoppas att dina frågor har besvarats. Om inte, så är du välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Fattar man detta svar rätt så skulle vi, som inte fått någon elmätare bytt, kunna begära att de rättar till detta -  utan kostnad??? levererar en splitter ny elmätare?? Till saken hör att de flesta har fått byte i vårt område, men vi fick aldrig frågan - och detta har i princip glömts bort. Så vi har fortfarande gamla mätaren kvar. Undras hur länge den funkar, har fått räkningar från Fortum, som vanligt varannan månad, men om det tar slut - då kan vi läsa av mätaren själva eller?
  Klara
 • Hej Klara,

  I enlighet med vad min kollega Sanna svarat ovan har konsumenten rätt till att få sin mätare bytt inom tre månader från att elnätsföretaget har tagit emot din begäran om timmätning. Av ellagen följer att elanvändare inte får debiteras merkostnader för att den begärt att få sin förbrukning mätt per timme (6 kap. 5 § ellagen). Notera även att senast 1 januari 2025 ska elnätsföretag har installerat elmätare som uppfyller de nya funktionskraven. Du kan läsa mer om dessa funktionskrav på vår webbplats, Funktionskrav elmätare - Energimarknadsinspektionen (ei.se).

  Jag tolkar din andra fråga som att den gäller vad som händer för det fall mätningen skulle sluta fungera. Om nätföretaget inte skulle rapportera mätvärden till elhandelsföretaget under en viss tidsperiod gäller enligt de allmänna avtalsvillkoren att det fortsatt är tillåtet för elhandelsföretaget att debitera dig. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden. Den uppskattade förbrukningen ska då baseras på konsumentens tidigare kända förbrukning.

  För mer information om mätning kan vi rekommendera att se vår hemsida med Vanliga frågor och svar om elmätning.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.