Spotpriser

Hej,
jag har använt mig av Nordpols data (spotprisern historiska) för att kontrollräkna mina kostnader med timpristaxa. Men i deras nya portal kan jag inte hitta äldre spotpriser, T ex jag ville hitta spotpriserna fr o m 1a januari, Varför har man ändrat ett bra system? Är avsikten att man inte längre ska kunna kontrollera kostnaderna i efterhand? Jag har väl rätt att få reda på hur kostnaderna beräknats och då måste hela underlaget vara tillgängligt.
mvh
Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson

Kommentarer

 • Hej Gunnar

  Tack för ditt meddelande.

  Nordpool skriver på sin webbplats att de arbetar med att vidareutveckla sin data portal med nya funktioner på gång. Dessa kommer att omfatta sådana viktiga förändringar som: en ny, modernare navigeringsmeny är utformad för att hjälpa dig att hitta marknadsdata intuitivt och enkelt; en uppdaterad karta för att bättre återspegla den europeiska kontinentens geografi. mer omfattande och djupgående rapporter med mycket mer historiska data; och förbättrad datainfrastruktur för att få bättre och mer konsekventa svarstider och prestanda, även under tung belastning.

  Läs mer här, Ny dataportal | Nord Pool (nordpoolgroup.com)

  Med vänlig hälsning
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Tack för svaret. Men Nordpool har redan introducerat en ny portal (7 feb) och jag har fått detaljerade navigeringsinstruktioner om vad man kan se, Problemet som jag fokuserade på är att man måste vara registrerad och betala en helt orimlig licens för att få rätt att hämta data, Priset är flera 1000 SEK , vilket är helt orimligt för mig som privatperson. Känner ni inte till detta?
  MVH Gunnar Nilsson
  Gunnar Nilsson
 • Hej igen Gunnar

  Jag håller med dig om att det är svårt för konsumenter att hitta information om spotpriser samt historiska priser. Jag håller också med dig om att konsumenter ska kunna se elprisdata lättillgängligt.

  Vi kan konstatera att de nominerade elmarknadsoperatörernas bristande information leder till begränsningar i tillgång till viktiga data för konsumenter och andra el användare.

  Vi på Ei har inga synpunkter på och kan inte heller påverka Nordpools prissättning för deras tjänster.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej !

  Så Ei tycker det är helt rimligt att som privat konsyment behöva betala de hutlösa priser på flera 1000 kr , som ju självklart inte är aktuellt att betala som privatperson för att se historiska data.

  Det har tidigare varit väldigt svårt att få fram historiska timpriser både på nordpools hemsida https://data.nordpoolgroup.com/auction/day-ahead/prices?deliveryDate=2024-02-21&deliveryAreas=SE4&currency=SEK&aggregation=Hourly eller på olika elhandlares sidor
  Att ladda ner har varit en snudd på omöjlighet att hitta möjlighet till.

  Det fanns tidigare på nordpol i alla fall möjlighet att se historiska priser och kunna klipp o klistra lite.
  Nu är det reducerat till 1 vecka tillbaks !!
  Och nu går det inte ens att kopiera texten längre, inte med webläsare Chrome i alla fall

  Det är under all kritik 2024 ska sådant vara tillgängligt publikt.

  Helt omöjligt att följa upp sin elfaktura utan denna möjlighet

  Gör om gör rätt !!

  Adam
 • "Kul" att någon redan har kommenterat Nordpools nya "fina" hemsida där man i princip gjort det omöjligt som privatperson att följa upp och jämföra olika typer av elavtal. Har sedan lång tid tillbaka hämtat hem tim-spotpriserna för att direkt kunna jämföra Rörligt månadsmedelpris med timspotpris. Elförbrukningen för en månad är ju inte satt förrän 00:00 sista dagen i månaden, förut kunde hämta hem 30 x 24 timmars elspotpris, det går ju inte längre utan nu måste man minst gå in 4 ggr per månad, alla månader om året.
  Jag personligen tycker att alla skall kunna komma åt timspotpriserna även historiskt, det har ett allmänt intresse för de som är intresserade.
  Skulle inte det kunna vara en service som EI tillhandahåller?
  Det är ju orimligt att man som privatperson skall betala 800€ för att komma åt datat och inte ha en kommersiell ambition.

  Gunnar - Jag är lika f-annad/frustrerad som du, kommer nu gå på Ellevio (nätägare) och Godel (Elhandel) att tillhandahålla detta som en service.

  Kommentar: Elmarkanden i Sverige är krånglig och svåröverskådlig och ALLA aktörer verkar jobba intensivt mot alla konsumenter som aktivt försöker ta kontroll över situation.
  I en riktig marknadsstyrd situation så tar man bort allt som inte har ett kundvärde (lean), i Sverige känner man sig Don Quijote när man pratar med de olika aktörerna och värst är nog nätägarna.

  Mvh - Ulf


  Ulf Guldevall
 • Hej Adam och Ulf

  Vi på Ei håller med er om att det är svårt för konsumenter att hitta information om spotpriser samt historiska priser. Vi håller också med er om att konsumenter ska kunna se elprisdata lättillgängligt.

  Vi kan konstatera att de nominerade elmarknadsoperatörernas bristande information leder till begränsningar i tillgång till viktiga data för konsumenter och andra el användare.

  Ei har till uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, och lämna förslag till ändringar i regelverk, eller andra åtgärder, för att främja marknadernas funktion. Främst gäller det för den svenska marknaden men vi deltar också i regelutvecklingen inom Norden och EU. En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. De lagar detta främst gäller är ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter.

  Elhandeln sker på en avreglerad marknad vilket innebär att vi på Ei inte har något regelverk som styr elhandlarnas prissättning. Det finns i dagsläget heller inget lagstöd för att kunna kräva att elbörsen tillhandahåller historiska prisuppgifter.

  Uppgifter om din historiska förbrukning och de priser som har debiterats finns hos ditt elhandelsföretag. Om du misstänker att elhandelsföretaget inte debiterar dig korrekt timpris ska du kontakta företaget med en reklamation och eventuell begäran om korrigering av fakturorna. Om det uppstår en tvist mellan dig och företaget kan du begära prövning hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Energimarknadsinspektion (Ei) har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac föreslagit en handlingsplan med åtgärder för att främja flexibilitet. Tillsammans har myndigheterna uppskattat behovet av och potentialen för flexibilitet under vinterperioderna för detta år, nästa år och 2030/2031. Rapporten kartlägger även pågående arbete inom flexibilitet i elsystemet.

  Handlingsplanen består av 42 åtgärdsförslag inom 5 delområden där fokus ligger på hur myndigheterna kan främja flexibilitet på olika sakområden. Områdena omfattar industrins flexibilitet, aggregering, obalansjustering, rätt mätning och avräkning, effektivt nätnyttjande, utveckling av och information om balansmarknaden samt kundinformation.

  Volymen flexibilitet som elkunder skulle kunna bidra med är betydande och det finns ett stort samhällsekonomiskt värde i att realisera denna flexibilitetspotential. För att elsystemet ska kunna dra nytta av den efterfrågeflexibilitet som kunderna kan bidra med behöver dessa ges rätt förutsättningar och involveras på ett bra sätt. Därför är det viktigt med kunskapshöjande insatser såsom information på webbsidor, fakturor och informationskampanjer. Det är särskilt viktigt att elkunderna nås av prissignaler såväl från elhandelssidan som från nättariffen, har möjlighet att jämföra olika avtal och även att de har möjlighet att söka kunskap om hur de kan påverka sina kostnader genom att bli mer flexibla. Genom att möjliggöra för test och demonstrationer eller regulatorisk vägledning kan nya idéer prövas, som i sin tur kan leda till anpassningar i elanvändningen. Förslag på åtgärder för att främja information till kunder presenteras nedan och beskrivs mer i detalj i deluppdrag 2, 3 och 4.

  Se mer information här Främjande av ett mer flexibelt elsystem (ei.se) på sidan 75.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erika -  Enda sättet för mig som konsument att kunna värdera/ mer noggrant räkna ut/ simulera
  - Hur timspotpris slår mot måndsmedel
  - Hur mycket jag tjänar/ räkna ut ROI på att installera luft/luftvärmepump
  - Hur mycket jag tjänar/ ROI på att installera nya fönster
  - Hur mycket jag tjänar/ ROI på att installera solpaneler
  - Hur mycket jag tjänar på att förändra mitt beteende (timspot och bara konsumera på natten)
  är att det finns fri tillgång på
  - historiska klimatdata med timupplösning såsom temperatur och solinfall. Här gör SMHI ett FANTASTISKT jobb! Föredöme!
  - historiska data på konsumtion och produktion med timupplösning. Jag har Ellevio som nätägare och de gör ett halvbra jobb. Det skulle kunna vara MYCKET bättre och jag har försökt ha den diskussionen i flera år utan några framsteg
  - historiska elspotspris data.Hur jag tycker att Nordpool sköter detta kanske du redan förstår och det är kanske deras roll, fine men man kan inte göra bedömningarna som jag nämner ovan utan att ha fri tillgång till timspotpriset

  Jag saknar att det finns statliga oberoende hjälpmedel (som i USA) som hjälper konsumenten att ta ett beslut. I vissa fall är det ju mina skattepengar som bidrag som används till att öka vinsten i företag.
  Det är extremt NAIVT att tro att marknaden kommer hjälpa dig som konsument. Som jag sagt tidigare min uppfattning är att alla marknadens aktörer såsom nätägare, elhandlare, solpanelsinstallations firmor, värmepumpsfirmor hjälper dig men de utnyttjar hela tiden för sin egen vinning att det är komplicerat och svårgenomträngligt. Det finns inget självändamål för marknadens aktörer att hjälpa dig att välja någon annan aktör.

  Jag är med i ett antal Facebook grupper som har med solpanelsinstallationer och Smart home. Det finns en hel del smarta typer i grupperna speciellt i Smart home grupperna,
  Men det är ganska vanligt att man diskuterar elpriser - Ingen verkar ha hört talas om Elpriskollen. Många diskuterar om elhandel och när man skall köpa/sälja, ingen verkar diskutera nätpriset och dess inverkan på helheten.
  I solpanelgrupperna är det mycket vanligare med att köparen är helt i händerna på installatören och inte har en aning hur saker och ting hänger ihop. Det postas ofta offerter och man ber om råd om de är bra eller dåliga och om siffrorna kan stämma. Det ytterst vanligt att det ljugs om återbetalningstiden som baseras på vad man sparar och säljer. Här är timspotpriset extremt viktigt då man normal säljer och köper till timspot när man har solpaneler.

  För ytterligare klaga på hur dåligt den svenska elmarknaden fungerar så skall jag nämna det elavtal som min 98-åriga svärmor hade. Hon betalade 5-7 SEK/kWh när månadsrörligt låg på 1,30 - 1,80 SEK/kWh. Det omöjligt att förklara för henne att hon får två fakturor för elen.

  Jag säger det igen, det är extremt naivt att tro att marknadens aktörer kommer hjälpa dig som konsument att ta det bästa beslutet för dig och samhället i stort , det kan du bara själv göra, men för att det skall ske behövs hjälpmedel och tillgång till historiska data.

  Just my two cents.....

  Mvh
  Ulf
  Ulf Guldevall
 • Hej igen Ulf

  Vi tackar för dina synpunkter.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen - Till alla som ser den här tråden och irriterar sig på Nordpool.

  Vattenfall har historiska ( från 2009 och framåt) timspotvärden tillgängliga på sin hemsida.
  https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/timpris/#setimpris
  Om man väljer Graf så dyker en knapp upp som möjligör att man kan ladda hem i Excelformat upp till en vecka i taget :-)

  Mvh
  Ulf
  Ulf Guldevall
 • Hej!

  Jag håller helt med er övriga om att det är närmast skandal att jag som konsument inte har någon (lätt) möjlighet att hitta historiska elpriser på nätet. Därmed så är det i praktiken omöjligt för mig att kunna kontrollera det pris som min elleverantör "serverar" mig. Det är inte mycket begärt och borde inte kosta särskillt mycket för någon myndighet att kunna tillhandahålla den informationen. Jag hoppas att ni på EI lyckas övertyga regeringen att göra något åt den saken.

  Jag vill på detta tema även nämna att en lätt åtgärd för att öka både transparens och konkurrensen skulle vara om min nätleverantör (som ju har full kännedom om min förbrukning men inte mitt elpris) på sin faktura tvingades redovisa vad mitt snittpris (baserat på Nordpols spotpris) skulle blivit med både timdebitering och dygnsdebitering. Det skulle göra att jag dels lätt kan se vilken avtalstyp som passar mig bäst samt även kunna kontrollera hur mycket det faktiska påslaget blir från min elleverantör. Naturligtvis så får det gärna förekomma information om att ingen endast betalar spotpris, men med denna information så får jag då en uppfattning av hur mycket påslag, elcertifikat, balansansvar, ursprungsgarantier etc som min elleverantör faktiskt lägger på ovanpå spotpriset, vilket ju annars är nästan omöjligt att utläsa från fakturan eftersom man där bara blir "serverad" ett pris. Detta borde vara väldigt lätt för nätleverantören att tillhandahålla.


  Olof
 • Hej Olof

  Tack för ditt meddelande och tack för dina synpunkter.

  Elnätsföretagen har tillgång till kundens exakta förbrukning men då elnätsföretagen inte är elhandlare har de inte uppgifter om kundens elpris. Vare sig det faktiska priset eller en hypotetisk prisberäkning. Elnätsföretagen har ingen skyldighet enligt lag eller föreskrift, att tillhandahålla prisuppgifter om kundernas elhandelspriser.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erika!

  Tack för svaret men jag tror dessvärre inte att alls förstod vad jag skrev.

  "har de inte uppgifter om kundens elpris" Nej, det är riktigt, men det är det heller ingen som påstått.

  "hypotetisk prisberäkning" Jo, det har de full tillgång till. Spotpriserna på Nordpool är inte på något sätt hemliga. Det jag efterlyser är alltså priset enbart baserat på Nordpools spotpriser d v s utan allt annat. Det skulle ge en indikation på en teoretisk lägsta nivå som man givetvis aldrig kan uppnå själv, men man får då exakt information om hur mycket påslag som min elleverantör faktiskt gör inklusive saker som de brukar försöka mörka med av typen ursprungsgarantier, inköpskostnader etc.

  "Elnätsföretagen har ingen skyldighet..." Nej, det är jag fullt medveten om och det är just det som jag tycker borde förändras.
  Olof
 • Hej igen Olof

  Tack för dina synpunkter. Vi förstår vad du menar och vad du efterfrågar.

  Vi ser inte att det skulle vara en möjlighet att elnätsföretagen skulle redovisa elhandelspriser eftersom elmarknaden är uppdelad i elnät och elhandel.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Till alla som skriver på den här tråden ,vet inte om jag törs säga det här för då kanske det försvinner. Det är ju en fri marknad så alla aktörer som jobbar med elmarknaden kan ju göra det hur svårt de vill för oss konsumenter att värdera olika typer av elavtal. Det är det som kallas "transparens" och fri konkurrens ;-)
  - Vattenfall publicerar historiska timspotpriser för alla elområden, har inte upptäckt någon begränsning bakåt i tiden. Tim-upplösning med max en vecka i taget om man vill hämta hem. Utan moms. https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/timpris/#setimpris
  - Jag har Godel som elhandlare och de ger tillgång till historiska timspotpriser för sina kunder. Ingen begränsning bakåt i tiden. Med moms.
  - Hyfsat lätt att då jämföra t:ex timspot gentemot månadsmedel. Har gjort det för några månader på vinterhalvåret och det skiljer någon hundralapp, där timspot är billigare. Men då försöker jag lägga alla större konsumtion nattetid typ. ladda elbilen. Problemet är ju inte elhandeln utan nätkostnaden som i många fall är större än elhandeln.

  Tycker jag upplägget är bra och att EI gör ett bra jobb för oss privatkonsumenter..............ni kan ju gissa vad jag tycker.

  Egentligen borde man anmäla hela upplägget till EU det måste strida mot alla konkurrensregler
  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/82/konkurrencepolitik

  Alternativet för oss konsumenter är ju annars att vara drivande för off-grid lösningar för att få full självbestämmande rätt.
  Ulf Guldevall
 • Hej Ulf

  Tack för dina synpunkter och tips på var man kan hitta timspotpriser.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.