Till senaste kommentaren

Ingen faktura från Vattenfall Eldistribution

Hej, jag har inte fått faktura för perioden nov-jan från vattenfall eldistribution. De har heller inte rapporterat in förbrukning mot min el-leverantör så jag har heller inte fått faktura från dem. Kan jag motsätta mig betalning?
Jag har själv läst allmänna villkoren men mycket hänvisar ju endast till krav gentemot mig. Finns det ingen preskriptionstid för fakturering?
Petter Olofsson

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. I avtalsvillkoren står det också att konsumenten har rätt att välja månadsfakturering, vilket omvänt kan tolkas som att du har rätt att kräva månadsfakturering även om mätvärden saknas.

  Om preliminär fakturering har pågått längre än åtta månader räknat från senaste faktura som
  grundats på insamlade värden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat. Om avtalad fakturering har uteblivit och det beror på elnätsföretaget har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor. Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter inom elnätsföretagets kontroll, har elnätsföretaget inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden. Enligt ellagen ska elhandelsföretaget fakturera dig åtminstone varje kvartal. Enligt de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K har du rätt att välja månadsfakturering så den omvända tolkningen kan vara den samma som ovan, det vill säga att du kan kräva månadsfakturering.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Vi kan inte avgöra tvister om ekonomisk kompensation eller skadestånd. Detta är civilrättsliga frågor som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.