Elpriser

Hej
Senaste Fakturan ifrån Mellersta Skånes Kraft låg på 1675 kr för elöverföringen?
Har använt 607 kwh och försöker verkligen vara sparsam med elen.
På Fortum har vi timpris och fakturan var på 701 kr för 607 kwh.
Så summan 1675+701 kr för 607 kwh
blir 2.376 kr.
Nu sägs det att det ska höjas ytterligare 40%?!
Vilket innebär att Mellersta Skåne då kommer att ta 2375 kr i månaden!?
Så för 607 kwh blir då slutsumman på minst 3076 kr.
Det här är ju helt orimligt! det var redan hutlöst dyrt.
Detta driver folk ifrån sina hus och hem.
Mvh
Marie
Marie

Kommentarer

 • Hej Marie

  Tack för ditt meddelande.

  Ditt elnätsföretag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer en period och mindre en annan period. Det vi på Ei kontrollerar är att företaget inte sammantaget tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot ellagen.

  När nuvarande period löper ut kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna som beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få konsekvenser för nätföretaget. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Ditt elnätsföretag ska kunna motivera sina avgifter till sina kunder. Du kan därför även kontakta ditt elnätsföretag för att få en förklaring av dina nätavgifter.

  Elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Vi på Ei anser att elnätsföretagen har blivit överkompenserade de senaste 10 åren, det tack vare att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Perioden 2020-2023 har ärendena återförvisats till oss av domstolen för att fatta nya beslut.

  Ei har beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei:s beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver.

  De problem som vi ser med den metod som används idag gäller bland annat hur nätföretagens anläggningstillgångar värderas. Enligt nuvarande regelverk värderas anläggningstillgångarna utifrån vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa in idag. Ei anser att det historiskt lett till att nätföretagen blivit överkompenserade i relation till deras faktiska kostnader. Anläggningstillgångar borde i stället värderas till verkligt anskaffningsvärde.

  För att ändra beräkningsmetod krävs en lagändring. Om den kommer till stånd kan en ny beräkningsmetod vara på plats till intäktsramsbesluten för perioden 2028–2031. Vi arbetade för att den nya beräkningsmetoden skulle införas till elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027 skulle beslutas, men det visade sig att det inte fanns legala förutsättningar att genomföra förändringen redan då.

  Vi måste förhålla oss till den lagstiftning som gäller, så därför var det inte möjligt att göra förändringen för perioden 2024–2027. Men nu ser det ut som att lagändringar är på gång och vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt, så att vi till nästa fyraårsperiod kan göra de förändringar som vi anser behövs för att få en reglering som både främjar elektrifieringen och är rimlig för kunderna.

  Jag skickar med tre länkar om du vill fördjupa dig lite i intäktsramarna, en länk till hur våra nya föreskrifter om nättariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande samt en nyhet som vi publicerade nyligen.

  Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 - Energimarknadsinspektionen

  Effekttariffer - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.